•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

This article examines the issues of innovation efficiency in the cluster system and highlighted the importance of innovation efficiency improvements. As well as information on the development of innovative activities in our country.

References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмнларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” қарори, // Халқ сўзи, 2018 йил 8 май, 92- сон. 2. “Халқаро амалиёт ва инновацион имкониятлар” мавзуидаги халқаро конференция материаллари, // Халқ сўзи, 2018 йил 31 май, 111-сон. 3. Ханиязов З. “Кластер ривожи учун яхлит қонуний асос зарур”. // Халқ сўзи, 2018 йил 6 декабрь, 251-сон. 4.Вазирлар Маҳкамасининг “Қорақалпоғистон Республикасининг Мўйноқ туманини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 37-сонли қарори 2019 йил 16 январь. 5. Clayton Christensen “Что далше? Теория инноваций инструмерт предсказания отраслевых изменений”, Нью-Йорк, 2004 г. 6. Nathan Furr, Jeff Dyer, Clayton Christensen “Создавая инновации”, Нью-Йорк, 2004 г. 7. www.uza.uz 8. www.bloomberg.com 9. www.stat.uz 10.Пардаев М.Қ., Пардаев О.М. Қашқадарё вилояти иқтисодиётини ривожлантиришда инновациялардан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш // Инновацион ривожланиш асосида миллий иқтисодиётни модернизациялаш: муаммолари, ечимлари ва истиқболлари. – 2015, 22 б. 11.Муродов Ч. Қишлоқда бозор инфратузилмаси асосларини шакллантириш // Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси. – Тошкент, 1999. - № 3. 2 – 4 б.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.