•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article presents scientific proposals and practical recommendations on the economic context of the relationship of innovation and investment processes in the global economy and attracting investment in the modernization of the national industry.

References

1. Address of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev to the Oliy Majlis. December 28, 2018.http: //president.uz. 2. Avsyannikov N. M. Innovatsionnyy menedjment.- M .: RUDN, 2002. -173 p. 3. Abramov S. I. Investirovanie. -M .: Center of Economics and Marketing, 2000. - 435 p. 4. Valdaytsev S. V. Otsenka biznesa i innovatsii.- M .: Filin, 1997. -336 p. 5. Valenta F. Upravlenie innovatsiyami. -M .: Progress, 1985. -258 p. 6. Glazev S. Yu. Theory of long-term technical and economic development.-M .: Vlad -Dar, 1993. -310 p. 7. Zavlin P. N. Innovatsionnyy menedjment: spravochnoe posobie. -M .: Tsentr issledovaniy i statistiki nauki, 1998. -568 s. 8. Keynes Dj. Obschaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. -M .: Progress, 1978. - 495 p. 9. Kulagin A. S. Nemnogo o term «innovation». URL: http: dommo.innov.ru 10. Lapin V. N. Sotsialnыe aspekty upravleniya novovvedeniyami // Problems of upravlencheskix novovvedeniy i xozraschetnogo eksperimentirovaniya. Vsesoyuznaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya: sbornik statey. -Tallinn, 1981. p. 21–23. 11. Mylnik V.V. Investitsionnyy menedjment.-M .: Akademicheskiy proekt, 2003. -270 p. 12. Medynskiy V. G. Innovative management. -M .: INFRA, 2004. -295 p. 13. Nixon F. Rol rukovodstva predpriyatiya v obespechenii kachestva i nadejnosti / per. s angl. - M .: Izdatelstvo standartov, 1990. -231 p. 14. Pinningo I. P. New technology as organizational innovation // New technology and organizational structure. -M .: Economics, 1990. p. 21–30. 15. Rappoport V. Diagnostika upravleniya: prakticheskiy opyt i rekomendatsii.- M .: Ekonomika, 1988. -125 s. 16. Romash M. V., Shevchuk V. I. Financing and lending investments. - Minsk: «Knijnyy dom», «Misanta», 2004. -157 p. 17. Samuelson P. Economics / Per. s angl.- M .: NPO «Algon», 1992. T. 1. - 333 s. 18. Santo B. Innovation as a means of economic development.- M .: Progress, 1990. -295 p. 19. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar / Pod red. B. A. Rayzberga, L. Sh. Lozovskogo, E. B. Starodubtsevoy. -M .: INFRA, 2002. -478 p.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.