•  
  •  
 

Economics and Innovative Technologies

Abstract

The article studies theoretical and practical approaches to securitization of assets. The analysis of securitization of assets in the United States. The problems are studied and conclusions on them are drawn and the ways of the decision on introduction of processes of securitization of assets in Uzbekistan are offered.

References

1. Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. 2018. December 28 https://president.uz / uz / lists / view / 2228 2. Margolin, A.M. Ekonomicheskaya otsenka investitsiy / A.M. Margolin, A.Ya. Bystryakov. - M., 2001. - C.358 3. Semina, L.A. Nauchnыy podkhod k opredeleniyu ponyatiya «investitsii» dlya predpriyatiy agropromyshlennogo kompleksa / L.A. Semina // Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2010. - № 10 (72). - S.108 4. Abalkin, L.I. In search of new strategies / L.I. Abalkin, O.M. Gribanova // Izbr. trudy; v 4 t. - M .: Ekonomika, 2000. - Т. 4. - C.738 5. Vakhabov A., Xajibakiev Sh., Muminov N. Foreign Investment: Textbook / i.f.d., prof. A. V. Under the general editorship of Vakhobov. - T .: Finance, 2010.– 328 pages. 6. Mustafakulov Sh., Murodullaev N. Large-scale investment policy in the modernization of the economy of our country // "BUSINESS - EXPERT". 2014.24.03. http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/19781-competition-investment-politics-in-the-modernization-of-our-economy 7. Bozorov R.H. Improving the assessment of economic efficiency of investment projects in Uzbekistan // 8. Ovchinnikova O.P., Churilova E.E. Metody otsenki investitsionnogo klimata regiona // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatelskiyurnal. - 2014. - №9 (28). - 94- 97 s. 9. Bocharov S.V. Otsenka privlekatelnosti nauchno-tehnicheskix razrabotok pri formirovanii investitsionnoy politiki predpriyatiy: avtoreferat ... k.e.n. - Nizhny Novgorod. NijGASU, 2006. - 27 p. 10. http://www.economywatch.com/economic statistics / economicindicators / Investment_Percentage_of_GDP / Application date - 15.10.2018 y. 11. Keynes Dj. M. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg [perevod s angliyskogo N.N. Lyubimova] / Dj. M. Keynes. - Moscow: Gelios ARV, 2011 - p. 98.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.