•  
  •  
 

International Relations: Politics, Economics, Law

Abstract

The scope of this article is the cultural and economic factors of national cuisine, known in academic circles as “gastrodiplomacy”. Subject matter of the research is the international practice, works undertaken and existing problems in Uzbekistan. Current paper also considers issues of popularizing of culinary tradition, increasing the recognition of national and gastronomic image of the country.

First Page

3

Last Page

11

References

1. Saidov M.S., Koshchanov E.A., Saidov A.S. Uchet elektronnoy strukturi ionov i atomov pri otsenke obobhennogo momenta elementov. - Izv. AN UzSSR, ser.fiz-mat.nauk, 1981. №3. –S. 47 2. Saidov A.S.Jidkofaznaya epitaksiya metastabilnix varizonnix tverdix rastvorov (Si2)1-x(GaP)x. DAN UzSSR, 1,14,1990. – S. 78-81. 3. Saidov A.S., Saparov D., Xolikov K.T. Poluchenie (Si2)1-x(GaSb)x na kremnievix podlojkax metodom jidkofaznoy epitaksii \\ Materiali mejdunarodnoy konferentsii «Neravnovesnie protsessi v poluprovodnikax i v poluprovodnikovix strukturax». - Tashkent- 2007. - S. 130-131. 4. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Amonov K.A., Saidov M.S., Kutlimuratov B.R. Photosensitivity of pSin(Si2)1–x–y(Ge2) x (ZnSe) y heterostructures with quantum dots. \\Applied Solar Energy. https:\\link.springer. com\article\10.3103\S0003701X17040132 5. Saidov A.S., Saidov M.S., Saparov D.V. Issledovanie spektra fotolyuminestsentsii epitaksialnoy plenki (Si2)1-x(ZnS)x (0x0.92), virahennoy na kremnievoy podlojke. \\DAN RUz. 2015 №6. - S. 21-25. 6. Kirsanova T.S. Formirovanie tonkix plenok. –Leningrad, 1983. - 144 s. 7. Saidov A.S. Shirini zaprehennoy zoni Eg geterostrukturi v zavisimosti ot parametra reshetki dlya poluprovodnikov IV gruppi, soedineniy III-V, II(IV-VI) i varizonnix (IV2)1-x(III-V)x, (IV2)1-x(II-VI)x (0  x 1).\\ «Fundamentalnie i prikladnie voprosi fiziki». Materiali mejdunarodnoy konferentsii, posvyahennoy 15letiyu nezavisimosti Uzbekistana. - Tashkent. 26-27 oktyabrya 2006 g. - S. 279-281. 8. Saidov M.S. Zamechaniya i predlojeniya otnositelno issledovaniy primesnogo fotoelektricheskogo effekta \\ Geliotexnika: Tashkent, 2001. №3. S. 4-10. 9. Saidov M.S. Valence band impurity photovoltaic effect \\ Geliotexnika: Tashkent, 2001.№1.S. 3-6. 10. Saidov M.S. Elektroaktivnost izovalentnix primesey i fotovoltaicheskiy effekt.\\ Geliotexnika: Tashkent, 2005. №3.S. 67-72. 11. Adirovich E.I., Karageorgiy-Alkalaev P.M., Leyderman A.Yu. Toki dvoynoy injektsii v poluprovodnikax. - M.: Sov. Radio, 1978. - 320 s. 12. Leiyderman A.Yu. Phys. St. Sol. (a), 1979. 55. - 991. 13. Karageorgiy-Alkalaev P.M., Leyderman A.Yu. Fotochuvstvitelnost poluprovodnikovix struktur s glubokimi primesyami. -Tashkent: «Fan», 1981. - 200 s

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.