•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

As is generally known, insurance relations and insurance services occupy the special place in development of world economy. The incremental analysis of indexes of having a special purpose insurance market development is therefore important. In the article the indexes of having a special purpose insurance market of Uzbekistan development are analyzed in the future and дана of their classification. In addition, correlation of having a special purpose index is studied for passing ahead insurance market of Uzbekistan development, and on the basis of this cross-correlation analysis drawn conclusion, the closeness of correlation is certain.

References

1. Norbayev N. O‘zbekistonda sug‘urta bozori taraqqiyoti va muammolar.// Hudud-24. 16.03.2021 2. Regulirovaniye straxovoy deyatelnosti: uchebnik i praktikum dlya bakalavra i magistraturы/J.V. Pisarenko, N.P. Kuznetsova; nauch. red. S.A. Belozerov- M.: Izdatelstvo Yurayt, 2014. - 437 s 3. Mustafina A. R. Rol regionalnoy integratsii v razvitii straxovogo sektora stran s formiruyuщimsya rыnkom. Spetsialnost 08.00.14 - mirovaya ekonomika //Diss. na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk.// https://mgimo.ru/science/memo/Mustafina_dissertaciya.pdf 4. Pisarenko J. V. Finansovaya konvergensiya kak osobыy mexanizm modifikatsii pensionnogo i straxovogo sektorov mirovogo rыnka finansovыx uslug. Spetsialnosti 08.00.14 – «Mirovaya ekonomika» i 08.00.10 – «Finansы, denejnoye obraщeniye i kredit». Diss. na soiskaniye uchenoy stepeni doktora ekonomicheskix nauk. // https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/HFb1FnWTBf.pdf. 5. Sherov S. R. Sug‘urta instituti va uni innovatsion rivojlantirish yo‘nalishlari, 08.00.07 - “Moliya, pul muomalasi va kredit”, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent - 2019, -26 b. va boshqalar. 6. Mario Gossub. Optimal insurance with a limited budget and heterogeneity of beliefs. Insurance: Mathematics and Economics. Vol 89, 2019, 79-91 pp. 7. Maxdiyeva Yu.M., Maxdiyev M. G. K voprosu o suщnosti i osobennostyax straxovoy uslugi kak tovara. Voprosы strukturizatsii ekonomiki, 2013. 8. Sug‘urta tashkilotlari. //https://finlit.uz/oz/articles/financial-market/insurance-organizations 9. Globalnыy rыnok straxovaniya - obzor tekuщey situatsii. //https://vc.ru/flood/31955-globalnyy-rynok-strahovaniya-obzor-tekushchey-situacii 10. O‘zbekistonda sug‘urta bozori taraqqiyoti va muammolari. //http://hudud24.uz 11. O‘zbekiston Respublikasi Perezidentining 2019 yil 2 avgustdagi № PQ -4412-son qarorining 2-ilovasi. //https://lex.uz/docs/445980 12. Ushbu korrelyatsiya statistik ko‘rsatkichlar prognoziga aoslanib, mualliflar tomonidan hisoblab chiqilgan. 13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi PQ-4412-son “O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.//https://lex.uz/docs/4459802

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.