•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article is devoted to the methodological aspects of the organization and conduct of inventory, in which the lexical and practical essence of the inventory is revealed on the basis of the views of economists. The article also describes the classification of inventory according to various characteristics, methods, types and timing of inventory, the practical stages of its conduct and other methodological issues.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni, 17-modda (2016 yil 13 aprel, O‘RQ-404-son) 2. “Tovar-moddiy zahiralar” nomli 4-son BHMS. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2006 yil 17-iyulda 1595-son bilan ro‘yxatga olingan.www. Lex.uz 3. “Inventarizatsiyani tashkil etish va o‘tkazish” nomli 19-son BHMS O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi tomonidan 1999 yil 2 noyabrda 833-son bilan ro‘yxatda olingan. www. Lex.uz 4. Aliyeva N.M. Inventarizatsiya – metod obespecheniya dostovernosti uchetno-analiticheskoy informatsii o finansovom sostoyanii organizatsii // Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. – 2018. – № 3. – S. 5-10; 5. Buxgalterskiy uchet: ucheb. / I.I. Bochkareva, V.A. Bыkov [i dr.]; pod.red. Ya.V. Sokolova. – 2-ye izd. pererab. i dop. – M.: TK Velbi, izd-vo Prospekt, 2014. – 776s. 6. Sergeyeva L.A. Poryadok provedeniya inventarizatsii v byudjetnoy organizatsii // Vestnik Adыgeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Ekonomika. – 2010. – № 1. – S. 27–34. 2. 7. Maslova T.S. Inventarizatsiya nefinansovыx, finansovыx aktivov i obyazatelstv v byudjetnыx uchrejdeniyax novogo tipa //jurnal «Buxgalterskiy uchet v byudjetnыx i nekommercheskix organizatsiyax» Nomer: 2 (314) 2013g. S.14-19 // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18390916 3. 8. Kostyukova I.N., Lugovskoy D.V. Inventarizatsiya – osnovnoy priyem vыyavleniya tovarnыx poter // Buxgalter i zakon. – 2011. – № 10 [Elektronnыy resurs]. – URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/inventarizatsiya-osnovnoy-priemvyyavleniya-tovarnyh-poter s. 9. Aliyeva N.M. Osobennosti provedeniya inventarizatsii materialnыx zapasov i otrajeniye rezultatov v uchete kazennыx uchrejdeniy // Aktualnыe voprosы sovremennoy ekonomiki. – 2014. -№4.- S.68-72. 2. 10. Djabrailova N.D., Gaybatova K.D. Normativno-pravovыe i metodicheskiye osnovы provedeniya inventarizatsii v gosudarstvennыx uchrejdeniyax //Aktualnыe voprosы sovremennoy ekonomiki. - 2013. - № 1. - S. 401. 11. Jei-Zheng Wu. Inventory write-down prediction for semiconductor manufacturing considering inventory age, accounting principle, and product structure with real settings. //Computers & Industrial Engineering. Volume 65, Issue 1, May 2013, Pages 128-136. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835211003433 12. https://www.uzaudit.uz. - O‘zbekiston Respublikasi Auditorlar Palatasining rasmiy sayti. 13. Savary J. Le parfait negociant, ou, Instruction generale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France & des pays etrangers [microform]. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58653198.texteImage 14. Xaydarov M.T. Byudjet tashkilotlari buxgalteriya hisobida inventarizatsiyani tashkillashtirish va takomillashtirish masalalari. // Iqtisod va moliya jurnali, 2015.№8, 73-bet

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.