•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the essence of e-commerce and its evolution, the system of state coordination, in particular, the theoretical foundations of taxation of these types of activities, as well as the economic and legal foundations of organizing e-commerce activities in the country. Based on the objectives of the study, theoretical conclusions are formulated regarding the scientific and economic foundations of taxation of electronic commerce. The author offers suggestions and recommendations for improving the taxation mechanism of this system based on international experience.

References

1. Nalogovыy kodeks Respubliki Uzbekistan (Novaya redaksiya). 2020 god. https://lex.uz/docs/4674902 2. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 18 iyulya 2017 goda № UP-5116 “O merax po korennomu sovershenstvovaniyu nalogovogo administrirovaniya, povыsheniyu sobirayemosti nalogov i drugix obyazatelnыx platejey” // Narodnoye slovo, http://xs.uz, 2017 god, 19 iyulya. 3. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan №PP-3724 ot 14 maya 2018 goda «O merax po uskorennomu razvitiyu elektronnoy kommersii» https://lex.uz/docs/3744601 4. Krensel A. VAT Taxation of E-Commerce. Dissertation in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Law at the University of Cape Town. 2004.-r.57. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? doi=10.1.1.102.8607&rep=rep1&type=pdf. 5. Kennedy J. Digital Services Taxes: A Bad Idea Whose Time Should Never Come. /May 13, 2019./ The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF)/ https://itif.org/publications/2019/05/13/digital-services-taxes-bad-idea-whose-time-should-never-come. 6. Asen E. What European OECD Countries Are Doing about Digital Services Taxes. /March 25, 2021./ The Taxfoundation/ https://taxfoundation.org/digital-tax-europe-2020/. 7. Doernberg R.L. International Taxation in a Nutshell (Nutshells) 11th Edition Paperback - 2008; 8. Yem A.V. Pravovoye regulirovaniye vzimaniya NDS pri mejdunarodnoy torgovle uslugami v elektronnoy forme: avtoreferat na soiskaniye k.yu.n. – MGU, Moskva.: 2019. - 30 s. 9. Koren A. Nalogooblojeniye sub’ektov elektronnoy kommersii: problemы i perspektivы: monografiya. - Vladivostok: Izd-vo VGUES, 2011. 10. Ilichev S.K. Osobennosti nalogooblojeniya v sfere elektronnoy kommersii: Dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.10 / Ilichev S.K. - M., 2002. - 168 s.; Frolova L.V. Nalogooblojeniye elektronnoy torgovli: Dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.10 / Frolova L.V. - Saratov, - 2009. - 181 s. 11. Kondrashin A. V., Kondrashin V. A. Problemы nalogooblojeniya elektronnoy kommersii na sovremennom etape // Molodoy uchenыy. - 2018. - №27. - S. 85-87; - URL https://moluch.ru/archive/213/51957/. 12. Toshmatov Sh.A. Kichik tadbirkorlik sub’ektlarini soliqqa tortish asoslari. Monografiya.-T.: “Moliya”, 2012.-160 b. 13. Abdullayev Z. Problemы nalogooblojeniya v usloviyax razvitiya elektronnoy kommersii // https://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-technology-ru/2856-problemy-nalogooblozheniya-v-usloviyakh-razvitiya-elektronnoj-kommertsii. 14. Urazaliyev K. Elektronnaya kommersiya i voprosы yeye nalogooblojeniya: avtoreferat na soiskaniye d.f.e.n (Ph.D). - Tashkent, TFI, 2019 g. 15. Godovoy otchet mejdunarodnogo agentstva We Are Social. https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 16. Statista onlayn-portal mejdunarodnoy statistiki// https://www.statista.com/ 17. Svedeniya veb-sayta Gosudarstvennogo nalogovogo komiteta https://soliq.uz/ . 18. Avtorskaya razrabotka po rezultatam issledovaniya.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.