•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article studies the conceptual foundations of the financial activity of the insurance institution, in the context of public-private partnership. The author notes that an institution as a process of defining and consolidating norms, rules, statuses, roles is regulated and modeled based on the essence of public-private partnership in the context of the country's economic development. On the basis of a systematic analysis, effective forms and tools of this regulation of insurance activities have been identified.

References

1. Zakon Respubliki Uzbekistan ot 10 maya 2019 goda, ,№ ZRU-537 «O gosudarstvenno-chastnom partnerstve» .Natsionalnaya baza dannыx zakonodatelstva, 11.05.2019 g., № 03/19/537/3113; 23.01.2021 g., № 03/21/669/0060)// https://lex.uz/ru/docs/4329272. 2. Novыe vozmojnosti dlya Gosudarstvenno-chastnogo partnerstva.//https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home /presscenter/articles/2019/05/23/new-opportunities-for-public-private-partnership.html 3. Andryushin, S. A. Bazel-III - ne panatseya. «Yesli stranы G20 ne dogovoryatsya, to nikakiye standartы Bazel-II ili Bazel-III ne spasut mirovuyu ekonomiku ot krizisa».//Natsionalnыy bankovskiy jurnal. -2010. - № 11. - S.46-50. 4. Shokin V.O. Globalnaya ekonomika i obrazsы luchshix mirovыx praktik gosudarstvennogo regulirovaniya straxovogo rыnka. Rossiyskoye predprinimatelstvo Tom 18 №1 yanvar 2017. – s. 90-109. 5. Axvlediani Yu. T. Razvitiye straxovogo rыnka v usloviyax innovatsionnoy ekonomiki. Vestnik REU 2012 №4 – s. 63-68. 6. Fayzraxmanova L. M. Osobennosti osuщestvleniya nadzora na rыnke straxovыx uslug. Aktualnыe problemы rossiyskogo prava. 2019. № 10 (107) oktyabr. – c. 47-55. 7. Sыganov A.A Effektы globalizatsii i integratsionnыe protsessы na straxovom rыnke Rossii // Straxovoye delo. 2015 № 7. S. 37–44. 8. Andryushin, S., Kuznetsova V. Instrumentы makroprudensialnoy politiki sentralnыx bankov.//S. Andryushin, V. Kuznetsova //Voprosы ekonomiki. -2012. - № 8. - S.32 - 47. 9. Ogorelkova N.V. Voprosы prudensialnogo regulirovaniya i nadzora na rossiyskom straxovom rыnke. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Ekonomika». 2013. № 2. S. 143–148. 10. https://ru.wiktionary.org 11. Axvlediani, Yu. T. Razvitiye obyazatelnogo straxovaniya v sovremennыx usloviyax: vzaimodeystviye gosudarstva i straxovogo rыnka.//Yu.T. Axvlediani//Finansы. -2011. - № 8. - S. 53-55. 12. Dannaya klassifikatsiya sostavlena avtorom na osnove analiza. metodov, form i instrumentov gosudarstvennogo regulirovaniya instituta straxovaniya. 13. Bolshaya Sovetskaya ensiklopediya. V 30 tomax. 3-ye izd. - M.: Sovetskaya ensiklopediya, 1975.-T.21 - 640 s. 14. Chastno-gosudarstvennoye partnerstvo v Uzbekistane: opыt i perspektivы razvitiya https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ppt_presentations/ 2009/ic/gulyamova_r.pdf

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.