•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article is devoted to the study of issues of strengthening tax discipline in ensuring financial security, in which methodological strengthening of tax discipline is studied, along with a theoretical interpretation of the concepts of financial security, tax discipline and tax security. Apart from these, the approaches of authorship is given to the issue of elaborating tax discipline after taking the theoretical aspects of tax policy, and its flexibility to the technological conditions into consideration. The author investigates the scientific and theoretical aspects of developing methodology of elaboration of tax discipline: one of the methods of forming financial base of the economic and social development.

References

1. World investment report 2020. International production beyond the pandemic. 2020. United Nations. p. 2. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_overview_ru.pdf 2. Dabla-Norris, E., Misch, F., Cleary, D. and Khwaja, M. (2017). Tax Administration and Firm Performance: New Data and Evidence for Emerging Market and Developing Economies. IMF Working Papers. WP-17/95. 3. Dabla-Norris, E., Misch, F., Cleary, D. and Khwaja, M. (2017). Tax Administration and Firm Performance: New Data and Evidence for Emerging Market and Developing Economies. IMF Working Papers. WP-17/95. 4. Kaurova N.N. Finansovo-ekonomicheskaya bezopasnost v usloviyax otkrыtosti natsionalnoy ekonomiki (teoretiko-metodologicheskiy aspect): avtoref. dis. … D-ra econ. science: 08.00.05 / Kaurova Natalya Nikolaevna. - M., 2013. - 38 p. 5. Karanina E.V. Finansovaya bezopasnost (na urovne gosudarstva, regiona, organizatsii, lichnosti): monografiya / E.V. Karanina. - Kirov: VyatGU, 2015. - 239 p. 6. Nalogovaya bezopasnost: monograph for masters of higher education, obuchayushchixsya on the direction of preparation «Economy», «Jurisprudence» / O.A. Mironova [i dr.]; under red. O.A. Mironovoy. - M .: UNITI-DANA: Zakon i pravo, 2017. - 463 p. 7. Kuzina E.L. Upravlenie razvitiem sistemy prirodopolzovaniya na jeleznodorojnom transporte dlya obespecheniya ekologo-ekonomicheskoy bezopasnosti urbanizirovannyx territoriy: avtoref. dis. … D-ra econ. science: 08.00.05 / Kuzina Elena Leonidovna. - Rostov-on-Don, 2012. - 46 p. 8. Vorojeykina T.M. Monitoring and forecasting prodovolstvennoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii: avtoref. dis. … D-ra econ. science: 08.00.12, 08.00.05 / Vorojeykina Tatyana Mikhaylovna. - M., 2013. - 42 p .; Kendyux E.I. Obespechenie prodovolstvennoy bezopasnosti strany na osnove povysheniya konkurentosposobnosti APK: teoriya, metodologiya, praktika (na materialax Respubliki Kazaxstan): avtoref. dis. … D-ra econ. science: 08.00.05 / Kendyux Evgeniy Ivanovich. - Novosibirsk, 2014. - 51 p. 9. Listopad, M.E. Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: kontseptualnыe osnovy funktsionirovaniya i razvitiya: dis. … D-ra econ. nauk: 08.00.05 / SPb., 2011. - 390 s.; Uskova T.V. Theory and methodology of sustainable management of socio-economic development of the region: dis. ... d-ra econ. science: 08.00.05 / Vologda, 2010. - 410 p .; Xlutkov A.D. Natsionalnaya finansovaya politika v obespechenii ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii: avtoref. dis. … D-ra econ. science: 08.00.05 /. SP., 2012. - 35 p. 10. Reisberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. Modern economic dictionary. 6-izd –M .: Dialog-express, 2018. –p.422. 11. Burtsev V.V. Factors of financial security of Rossii // Management in Rossii and abroad. 2011. № 1, p.32 12. Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii. Uchebnik / pod red. V.K. Senchagova. 5th ed. - M .: BINOM, 2015. –p.269. 13. Avis, W. (2016). Linkages between taxation and stability (GSDRC Helpdesk Research Report 1346) Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. 14. Schuberth, H. (2014). Tax Policies and Financial Stability: Lessons from the Crisis. DOI: 10.7551 / mitpress / 9780262018340.003.0006 15. Berdieva U.A. Ways to increase the collection of taxes in the liberalization of the economy./ Finance, 2019, №5, pp. 107-115. 16. Mutalimova P.M. Uregulirovanie nalogovoy zadoljennosti: kompleksnoe reshenie // Rossiyskoe predprinimatelstvo. 2012. №22 (220). - s. 190-194; Giraev V.K. Kompleksnyy podkhod k uregulirovaniyu nalogovoy zadoljennosti // Kazanskaya nauka. 2013. №3. - s. 44-46. 17. Savinov I.T. Nalogovaya zadoljennost: problems of administration and ways of regulation // Regional problems of preobrazovaniya ekonomiki. 2013. №3 (37). - pp.210-213; Sirajudinova S.I. Increasing the effectiveness of tax administration at the current stage. Autoref. diss. on soisk. three step. k.e.n .. Vladikavkaz, 2017, p.7. 18. Vilkova E., Pozov I.Sistema pokazateley, characterizuyushchix nalogovoe sostoyanie regiona // Vestnik Saratovskogo gos.sots.ekon.univ-ta, 2013, №3, s.96-99; Dyakova E.Nalogovyy potential an d budget emkost territoriy: otlichiya i vzaimosvyaz // Nalogi i finansovoe pravo, 2012, №9, p.140-145 19. Official site of the State Tax Committee of the Republic of Uzbekistan: www.soliq.uz. information. 20. Allayarov, Sh. (2019) “ON THE INTERDEPENDENCE OF THE CONCEPTS OF“ TAX CULTURE ”AND“ TAX DISCIPLINE ”,“ International Finance and Accounting: Vol. 2019: Iss. 6, Article 14. Available at: https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2019/iss6/14 21. Allayarov, Sh. PhD; Mirzamakhmudov, M .; and Mirzamakhmudova, M. (2020) "Analysis of regulatory sandbox in the netherlands that promote the development of innovative fintech startups," International Finance and Accounting: Vol.2020: Iss.3, Article34.Availableat: https://uzjournals.edu. uz / interfinance / vol2020 / iss3 / 34 22. Allayarov, Sh., Nabiev E., Allayarov S., Amanullaeva Yu. (2020) Ways To Improve The Tax Mechanism To Ensure The Financial Secure Of The Country. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, no. 7, (2020), pp. 7849-7855. 23. Allayarov, Sh., Allayarov S., Yuldasheva U., Madjidov N. (2020) Assessment of the effectiveness of the results of the fiscal policy of the republic of uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, no. 7, (2020), pp. 7920-7926. 24. Allayarov, Sh.PhD. (2020) Combination of fiscal and stimulating functions of the tax system to ensure financial and economic security. AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT ISSN: 2576-5973, Vol. 3, No.1, Jan-Feb 2020, pp. 64-69. 25. Allayarov, Sh.PhD. (2020) Faktor investigation of tax discipline for financial security// ACADEMICA: An International Multidisciplinary Research Journal. https://saarj.com.ISSN:2249-7137, Vol. 10, Issue 11, November 2020, Impact Factor: SJIF 2020=7.13, pp.2343-2348. 26. Allayarov, Sh.PhD. (2020) Strengthening tax discipline in the tax security system: features and current problems//South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR). https://saarj.com. ISSN:2249-877X, Vol. 10, Issue 11, November 2020, Impact Factor: SJIF 2020=7.11, pp. 124-128. 27. Allayarov, Sh.PhD. (2020) The improvement of tax control in order to strengthen tax discipline in the republic of Uzbekistan// TRANS Asian Journal of Marketing & Manajment Research (TAJMMR). https://tarj.in ISSN:2279-0667, Vol 9, Issue 11, November 2020, Impact Factor: SJIF 2020=7.209, pp. 57-62. 28. G. Shamborovskyi, M.Shelukhin, Allayarov Sh, Y.Khaustova, S. Breus. (2020) Efficiency of functioning and development of exhibition activity in international entrepreneurship// Academy of Entrepreneurship Journal (Print ISSN: 1087-9595; Online ISSN: 1528-2686) Volume 26, Special Issue 4, 2020 pp. 1-7.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.