•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article examines the factors affecting tax revenues of local budgets. In particular, the role of tax revenues in the formation of revenues of the State and local budgets, the share of tax revenues of local budgets in the general structure of revenues of local budgets, the structure of tax and non-tax revenues of local budgets and their tendency to change, the structure of revenues of local budgets in the context of regions have been analyzed. Based on the results of the study, some problems have been identified related to the formation of the base of tax revenues of local budgets, scientific proposals and practical recommendations have been developed, aimed at strengthening the base of tax revenues of local budgets.

References

1. https://internationalwealth.info/tax-planning/nalogi-v-2020-godu-analiz-fiskalnoj-politiki-v-raznyh-stranah. 2. Tretyakova A.V. Zarubejniy opit formirovaniya doxodov mestnix byudjetov. J. Mirovaya ekonomika i mejdunarodnie otnosheniya. – M.: 2014. – S. 216. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidyoa»gi PF-4947-sonli Farmoni. 4. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – T.: «O‘zbekiston», 2017. – B. 33. 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018 yil 28 dekabr. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018 yil 28 dekabr'. https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-olij-mazhlisga-murozhaatnomasi. 7. Makkonell K.R., Bryu S.L. “Ekonomiks” Uchebnik. Izdatelstvo: INFRA-M.2009.- S.376 8. Esmurzaev J. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida mahalliy soliqlar va yig‘imlarni undirish mexanizmini takomillashtirish (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida): I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtor. – T.: 2007. – 20 b.; 9. Mamanazarov A. Mahalliy byudjetlarni barqarorlashtirishda soliqlarning rolini oshirish masalalari: I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtor. – T.: 2002. – 22 b.; 10. Qobulov X. Hududiy iqtisodiyot va mahalliy byudjetlar imkoniyatlarini oshirish yo‘nalishlari: I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtor. – T.: 2006. – 129 b.; 11. Xayriddinov A. Mahalliy byudjetlar daromad bazalarining barqarorligini ta'minlash yo‘llari: I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtor. – T.: 2009. – 22 b.; 12. O‘roqov U. Mahalliy byudjetlar mustaqilligini oshirishni takomillashtirish yo‘llari: I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtor. – T.: 2020. – 25 b. 13. Khotamjon Kobulov, Sherzod Jalilov, Sherali Sultonov, Nodira Soatova. Modeling the processes of forming a strategy for the revenue potential of local budgets. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. VOLUME 12, ISSUE 6. DOI: 10.5373 / JARDCS / V12I6 / S20201161. 14. Salina I.V. K voprosu o printsipe ekvivalentnosti uslug v mestnix finansax// Vestn. S.-Peterb. un-ta. Ser. 5. Ekonomika. 2011. Vip. 4. – S. 99-106. 15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 15 apreldagi PQ-4679-sonli «Koronavirus pandemiyasi davrida O‘zbekiston Respublikasi davlat byudjeti barqarorligini ta'minlash va birinchi navbatdagi tadbirlarni o‘z vaqtida moliyalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.