•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article deals with the use of gravity models in the analysis of the development of sales of pharmaceutical products. the study initially justified the use of gravity models. The study considered the Anderson and Wincoop gravitational equation, the Reilly retail gravity model, and the Huff and Nakanishi- Cooper models. At the end of the study, a numerical analysis of the gravitational model was carried out, the results obtained were generalized and scientific conclusions were formed.

References

1. Abdulxakimov Z.T. Mintaqada rekreasiyadan foydalanishning tashkiliy - iqtisodiy asoslarini takomillashtirish (Namangan viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi avtoreferati. Samarqand, 2020. - 16 b. 2. Kaukin A.S., Idrisov G.I. Prostranstvennaya gravitasionnaya model vneshney torgovli. M.: 2013. - 8 s. 3. Shumilov A.V. Osenivanie gravitasionnix modeley mejdunarodnoy torgovli: obzor osnovnix podxodov. Ekonomicheskiy jurnal VShE. 2017. T. 21. № 2. - 225 s. 4. Stratan A.N., Litvin A.F. Innovasioniy metod prognozirovaniya rinkov eksporta agropromishlennoy produksii Respubliki Moldovi. Innovasii № 10 (180), 2013. - 66 s. 5. Allayarov P., Mehmed B., Arefin S., Nurmatov N. The Factors Affecting Kyrgyzstan’s Bilateral Trade: A Gravity-model Approach. Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 5 No 4 (2018) 95 - 100. 6. Bakurova A.V., Dіdenko A.V., Popova O.Yu. Metod osіnyuvannya unіkal'nostі turistichnogo produktu. BІZNES ІNFORM № 6’2015. S. 76 - 77. 7. Sarancha M.A. K izotropnim modelyam turistsko-rekreasionnix migrasiy. Vestnik Udmurtskogo universiteta. 2009. Vip. 1. S. 139 - 140. 8. Kosterin I.G. Prostranstvenniy analiz predpochteniy pokupateley roznichnix magazinov na territorii goroda. Prakticheskiy marketing № 128 (10. 2007). S. 2 - 12. 9. Kripak Ye.M. Metodi i modeli formirovaniya sbitovoy strategii predpriyatiya. Vestnik OGU №13 (132) / dekabr' 2011. S. 257 - 262. 10. Pustovalova Ye.A., Chernov V.P. Sravnitel'niy analiz metodov razmesheniya tochki roznichnoy torgovli. Sovremennaya ekonomika: problemi i resheniya. 2 (62) 2015. S. 29 - 44. 11. Lens A.A. Formirovanie gradostroitel'noy konsepsii «Ischislyaemiy gorod». AMIT 1(46) 2019. - 280 s. 12. Spirina V.S. Metodi upravleniya torgovo-razvlekatel'nimi kompleksami v usloviyax neopredelennosti na osnove sub'ektno-orientirovannogo modelirovaniya. Dissertasiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. Perm', 2017. - 39 c.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.