•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article substantiates the features of the activities of joint-stock companies (JSCs), the theoretical and economic foundations of financing JSCs through shares, provides research by scientists on the activities and financing of JSCs, the main priorities and shortcomings of enterprises in the form of JSCs from the point of view of organizational and legal aspects, describes the forms of financing JSCs through shares, depending on the goals and sources of financing, the author formulated the author's definition of financing JSCs through shares, analyzed the current state of financing JSCs through shares in the Republic of Uzbekistan, the change in the total number of joint-stock companies and the total volume of shares issue was analyzed, the total volume of the issue of shares and the indicator of the correspondence of the dynamics of exchange turnover to GDP were analyzed, the share of exchange turnover in GDP and the share of participants in the authorized capital of the joint-stock company were given, priority directions of financing of JSCs through shares were described, scientific and practical findings were developed.

References

1. Karlibaeva R.X. Puti effektivnoy organizasii sistemi finansovogo upravleniya v aksionernix obshestvax. Avtoref. ... d.e.n. (DSc). – Tashkent, 2018, –S.5. 2. Shvirkov O. G. Korporativnoe upravlenie kak instrument rosta investisionnoy privlekatel'nosti kompaniy //.Aksionernoe obshestvo: voprosi korporativnogo upravleniya. – Moskva, 2013. –№10. –S.5. 3. Obrashenie k Oliy Majlisu Prezidenta Respubliki Uzbekistan Shavkata Mirziyoeva. Tashkent, 28.12.2018. 4. Burkova N.V., Makoveskiy M.Yu. Mikroekonomika. Rinki resursov, obshee ravnovesie i nesovershenstva rinka. Uchebnoe posobie / Omsk, 2010. – S.152. 5. Besnik Livoreka and others. Theories on Dividend Policy Empirical Research in Joint Stock Companies in Kosovo // Procedia Economics and Finance 14 (2014) 387-396, p.387. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114007278. 6. Xamidova F.A.. Analiz i puti privlecheniya portfel'nix investisiy v privatizirovannie predpriyatiya. Diss. ...k.e.n., –T., 2008. –S.3. 7. Grechenyuk Antona and others. Peculiarities of formation shareholders' equity and liabilities of Russian joint stock companies // Procedia Economics and Finance 39 ( 2016 ) 165-175, p.165. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116302696. 8. Makoveskiy M.Yu. Aksionernoe finansirovanie kak mexanizm privlecheniya investisiy korporatsiyami // Aktual'nie problemi gumanitarnix i yestestvennix nauk. 2014. № 8-2. S. 57. 9. Rinok sennix bumag: Uchebnik dlya studentov vuzov / Pod red. Ye.F.Jukova. –2-izd., – M.: YuNITI-DANA, 2007. –463 s., s.18. 10. Misharev A.A. Rinok sennix bumag. – SPb.: Piter, 2007. –256 s. – S.127. 11. Ukaz Prezidenta RUz ot 18 noyabrya 2008 goda № UP-4053 «O merax po dal'neyshemu povisheniyu finansovoy ustoychivosti predpriyatiy real'nogo sektora ekonomiki». Sobranie zakonodatel'stva RUz, 2008 g., № 47, s.461. 12. Obidov A. Razvitie rinkov kapitala v Uzbekistane. Mejdunarodniy finansovo-bankovskiy forum. – Tashkent, 2019. -- 27-31 mart. 13. Maxmudov S. Fondovie problemi // Ekonomicheskoe obozrenie, 2018.—№3.—S.88.», a takje, sostavleno avtorom na osnovanii dannix otcheta RFB «Toshkent».

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.