•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In this article, in accordance with the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 24, 2020 No 4611 "On additional measures for the transition to international financial reporting standards" measures, as well as feedback on the problems encountered and their solutions.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-4611-son qarori. 2020 yil 24 fevral. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Auditorlarni sertifikatlash tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbilar to‘g‘risida»gi PQ-5210-son qarori. 2021 yil 4 avgust. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy va o‘rta maxsus ta'lim sohasida boshqaruvni isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5763-son qarori. 2019 yil 11 iyul. 4. O‘zbekiston Respublikasining “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019 yil 29 oktyabr'. O‘RQ-576-son. 5. Prezident Sh.Mirziyoev raisligida Oliy ta'lim tizimidagi ustuvor vazifalarga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi. 2021 yil. 16 iyun'. https://president.uz/uz/lists/view/4424 6. “Ilmiy-tadqiqot ishlari natijadorligini yanada oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fanning innovasion infratuzilmasini shakllantirish yuzasidan 2020 yil hisoboti”. TMI-2020. 7. “Toshkent moliya institutida 2021 yilda amalga oshiriladigan ilmiy va innovasion tadqiqot ishlari rejasi”. TMI., 2021. 8. Karimov A., Qo‘ziev I., Rahimov M. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. Unga moslashish yo‘lida qanday chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan? “Xalq so‘zi” gazetasi. 2020. 9. Rizaev N., Ismatxo‘jaeva I. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida banklarida hisob siyosatini takomillashtirish. “Logistika va iqtisodiyot”. elektron-ilmiy jurnali. Toshkent, №1. 2020. 10. Rizaev N., Ibragimov A. Moliyaviy hisobot va pandemiya (COVID-19). “Moliya va bank ishi” elektron-ilmiy jurnali. Toshkent, №2. 2020. 11. Rizaev N., Hotamov K. Moliviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etishda Yaponiya tajribasi. “Moliya va bank ishi” elektron-ilmiy jurnali. Toshkent, №1. 2020. 12. Rizaev N., Isaev F. Buxgalteriya hisobi milliy standartlarini (BHMS) moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) uyg‘unlashtirish masalalari. “Logistika va iqtisodiyot” elektron-ilmiy jurnali. Toshkent, №4. 2020. 13. Tashnazarov S.N. “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va ularga o‘tish zaruriyati”. “Iqtisod va moliya”. 2016 yil. 1-son 14. Xidirova B. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari joriy qilinadi. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi. 21.05.2021. 15. Rizaev. N.K. INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN THE AGRICULTURAL SECTOR AND THEIR INTRODUCTION TO THE PRACTICE OF UZBEKISTAN. Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar, 2021 yil 2-son.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.