•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article analyzes the innovative potential of the national economy and the factors influencing it, as well as ways to effectively use the innovative potential. Recommendations were made to increase the level of public and private investment in innovations, to promote modern and efficient methods of financing. Methods of direct and indirect regulation of innovative activity are studied. Foreign experience in developing the innovative potential of the national economy was studied and opportunities for its application in Uzbekistan were shown. Scientific and practical proposals for the development and effective use of the innovative potential of the national economy have been developed.

References

1. «Raqamli O‘zbekiston –2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli farmoni. 2020 yil 5 oktyabr. 2. G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari. Darslik. – T.: Fan, 2010. - 704 b. 3. Aripov M. va boshqalar «Informatika, Informatsion texnologiyalar». Toshkent, TDTU, 1-qism. 2003. – 320 b. 4. Sultonova S.M. Informatsionnыe sistemы buxgalterskogo ucheta: problemы, poiski, resheniya. Monografiya.–T.: Fan, 2009. 116 s. 5. Informatsionnыe sistemы i texnologii v ekonomike i upravlenii: Uchebnik / Pod red. Prof. V.V.Trofimova. – M.: Vыssheye obrazovaniye, 2006. – 480 s. 6. Stat.uz-O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti. 7. Godin V.V., Korneyev I.K. Upravleniye informatsionnыmi resursami: 17-modulnaya programma dlya menedjerov «Upravleniye razvitiyem organizatsii». Modul 17. – M.: «INFRA-M», 1999. – 432 s. 8. Grabaurov V.A. Informatsionnыe texnologii dlya menedjerov. – 2-ye izd., pererab. i dop. – M.: Finansы i statistika, 2005. – 512 s. 9. Globalnыy biznes i informatsionnыe texnologii. Sovremennaya praktika i rekomendatsii / V.M.Popov, R.A.Marshavin, S.Ch.Lyapunov; Pod red. V.M.Popova. – M.: Finansы i statistika, 2001. – 272 s. 10. Davыdova L.A. Informatsionnыe sistemы v voprosax i otvetax: ucheb. posobiye. – M.: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2006. – 280 s. 11. Skripkin K.G. Ekonomicheskaya effektivnost informatsionnыx sistem / K.G. Skripkin. - M.: DMK Press, 2002. - 256 s. 12. Titorenko G.A. Informatsionnыe texnologii upravleniya. - 2-ye izd., dop. / G.A. Titorenko. - M.: YuNITI-DANA, 2003. - 439 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.