•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the processes associated with the role of foreign direct investment in the socio-economic development of our country. The efficiency of foreign direct investment in sectors and industries of the economy is analyzed. Factors influencing the process of targeted use of foreign direct investment in the economy of our country are systematized. In this regard, the existing problems and their impact on investment activities were assessed. Scientific proposals and practical recommendations aimed at improving the system of targeted use of foreign investment, attracting foreign investment in the activities of sectors and industries of the economy.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “Respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g’risida”gi PQ-4300-sonli Qarori 2. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020 yil 29 dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. https://review.uz/oz/post/ poslanie-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirziyoyeva-oliy-majlisu 3. Andy Titus Okwu, Isiaq Olasunkanmi Oseni, Rowland Tochukwu Obiakor. Does Foreign Direct Investment Enhance Economic Growth? Evidence from 30 Leading Global Economies. https://doi.org/10.1177/0974910120919042 4. Qaiser Abbas, Salman Akbar, Ali Shan Nasir, Hafiz Aman Ullah, Muhammad Akram Naseem. Impact of Foreign Direct Investment on Gross Domestic Product. Global Journal of Management and Business Research Volume 11 Issue 8 Version 1.0. (USA) Print ISSN: 0975-5853 5. Ignonina L.L. Investitsii. Uchebnoe posobie.– M.: "Ekonomist", 2005.– 478 s. 6. Zubchenko L.A. Inostrannie investitsii. Uchebnoe posobie. – M.: Knigodel, 2012. – 184 s. 7. Oksyutik G.P. Inostranniy investitsii v Rossii. Monografiya. – SPb.: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta upravleniya i ekonomiki, 2014.– 220 s. 8. Suxarev O.S, Shmanev S.V, Kuryanov A.M. Ekonomicheskaya otsenka investitsiy. M.: INFRA-M, 2006. – 243 s. 9. Vaxabov A.V, Xojibakiev Sh.X, Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O’quv qo‘llanma. – T.: “Moliya”, 2010. – 328-b. 10. Oblomurodov N.N. To‘g’ridan-to‘g’ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning nazariy asoslari va ustuvor yo‘nalishlari. Monografiya. – T.: Fan va texnologiya, 2009, -108 b. 11. Bayxonov B.T. O’zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarning tarmoqlararo taqsimlanishini ekonometrik modellashtirish uslubiyotlarini takomillashtirish. Monografiya. – T.: IQTISODIYOT, 2013, -116 b. 12. Muminova K.Sh. O‘zbekiston sanoatining rivojlanish darajasi va uning hududiy jihatlari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2015 yil 13. Tursunov B.O, Mamadolimova M.M. Milliy iqtisodiyot: raqobatbardoshligi va uni oshirish omillari. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 2, 2019 yil. https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2019/iss2/15 14. Xidirov N.G’. Investitsion muhitning sanoat korxonalarida investitsion faoliyatni moliyalashtirishga ta’siri. “Moliya” ilmiy jurnali. 2019 yil №2-son, 66-75 bet. 15. www.stat.uz- O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy axborot sayti ma’lumotlari

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.