•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article develops measures to improve the types of audits of construction equipment and their activities, as well as their theoretical issues in accordance with the legislation in force in the country on types of construction equipment and their actions and the sequence of their audit. Construction companies have developed proposals and recommendations for the classification of construction equipment and types of audit of their activities. Reflected scientific developments on the composition of fixed assets in construction organizations, types of construction equipment, a description of the work performed, their movement and types of inspections of activities.

References

1. Oʻzbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi (yangi tahriri). 2020 y. https://www.lex.uz/acts/1286558. 2. «Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida» gi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. «Xalq soʻzi» gazetasining 2017 yil 8 fevraldagi 28 (6722)-soni. https://lex.uz/docs/3107036. 3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 24.01.2020 y. https://nrm.uz/contentf?doc=612868_ o%E2%80% 98zbekiston_respublikasi_prezidenti_Shavkat_Mirzieevning_oliy_majlisga_murojaatnomasi_(2020_yil_24_yanvar). 4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020 y.uzlidep.uz/uz/news-of-uzbekistan/7998. 5. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 30-oktyabrdagi “Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish boʻyicha tashkiliy chora-tadbirlar toʻgʻrisida” gi PF-6098 sonli Farmoni. https://lex.uz/docs/5073459. 6. Oʻzbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi toʻgʻrisida” gi Qonuni (yangi tahriri).4-modda. 2016 yil, 13 aprel, OʻRQ-404-son bilan tasdiqlangan. https://lex.uz/docs/2931253. 7. E.A.Arens., Dj.K. Lobbek. Audit. - M, Finansi i statistika, 1995, str.7. 8. Robert C., Recket M.Information content of IFRS versus GAAP financial statements //Journal of financial reporting and accounting. ISSN 1985-2517. 12 March 2018. 9. Urazov K.B. «Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining hususiyatlari»., Darslik.-T.:2019 y.30-42 betlar. 10. B.Boronov.Improvement Of Investment Accounting In Uzbekistan. //DOI: 10:5373/JARDCS/1216/S20201133. Volume 12 | Issue 6. 2020 june. Pages: 1069-1079.https://www.jardcs.org/abstract.phpid=4967/. 11. S.N.Tashnazarov Moliyaviy hisobotning nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirish. Monografiya. - Publisher SIA OmniScriptum Publishing. GlobeEdit Publishing house. 2018. 280 p. ISBN-13:978-613-8-24050-1, 87-107-betlar. 12. Ahrorov Zarif Oripovich, Zaynalov Jahongir Rasulovich (2020) THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING THE SYSTEM OF TAXATION. Journal of Critical Reviews, 7 (7), 83-90. doi:10.31838/jcr.07.07.14 13. Oʻzbekiston Respublikasining “Auditorlik faoliyati toʻgʻrisida” gi Qonuni (yangi tahriri).9-modda. 2000 yil 26 may, 78-II-son bilan tasdiqlangan. https://lex.uz/docs/64290. 14. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 sentyabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish boʻyicha chora-tadbirlari” toʻgʻrisidagi PQ-3946-son Qarori.https://lex.uz/docs/3914502. 15. R.D.Dusmuratov, Sh.N.Fayziyev, A.A.Karimov.“Audit”.Darslik.T.:2010.5-bet. 16. R.D.Dusmuratov, A.A.Karimov, A.N.Musayev, Sh.N.Fayziyev. “Buxgalteriya hisobi va audit”. Darslik. T.: 2011.181-bet. 17. Sh.Fayziyev, F.Islomov, A.Avloqulov “Xalqaro audit tizimi” Oʻquv qoʻllanma. T.:-2007. 57-bet. 18. Urazov K.B. «Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining hususiyatlari»., Darslik.-T.:2019 y.42-bet. 19. Xoliqulov O.X., M.I.Islomova “Qurilish mashina-mexanizmlari buxgalteriya hisobi vazifalari va qayta baholanishini buxgalteriya balansida aks ettirishning xususiyatlari”. “Biznes-ekspert”. 2020. №7-son.128-bet. 20. Oʻzbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti №5-sonli “Asosiy vositalar”.2003 yil 9 oktyabrda 114-son bilan Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan va 2004 yil 20 yanvarda 1299-son bilan Adliya Vazirligi tomonidan roʻyxatga olingan. https://lex.uz/docs/821041?twolang=1. 21. Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti №16-sonli “Asosiy vositalar”. 1998 yil.https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=BHXS+16+“Asosiy+ vositalar”. 22. Khalikulov O.Kh “Methodology for auditing the work performed by construction machinery, cost of services and financial results in construction organizations” Journal of Management Value & Ethics. RNI – MPENG/2011/46472. SJIF 7.201 & GIF 0.626. ISSN-2249-9512. Pages: 54-61. http://jmveindia.com/journal/October_special_issue_20_Vol_10_No_04_2_last%20 update.pdf 23. O.Kh.Kholikulov “In the republic of uzbekistan value added tax in borrowing and loaning of machinery spare parts”. Journal of Management Value & Ethics. RNI – MPENG/2011/46472. SJIF 7.201 & GIF 0.626. ISSN-2249-9512. Pages: 39-40. http://jmveindia.com/journal/October_special_issue_20_Vol_10_No_04 _2_last%20update.pdf 24. Joʻrayev N., Bobojonov O., Abduvaxidov F., Sotvoldiyeva D. «Moliyaviy va boshqaruv hisobi»: Darslik. TDIU. T.: 2007. 103-bet. 25. “Xoʻjalik yurituvchi sub`yektlarning moliyaviy-xoʻjalik faoliyati buxgalteriya hisobi schyotlar rejasi va uni qoʻllash haqida Yoʻriqnoma” 21-sonli BHMS. 2002 yil 9 sentabrda 103-son bilan Oʻzbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan va 2002 yil 23 oktabrda 1181-son bilan Adliya Vazirligi tomonidan roʻyxatga olingan. 31.05.2017 y.(oʻzgartirilgan yangi tahriri). https://lex.uz/ru/docs/-1482081?otherlang. 26. https://stat.uz/uz/2-uncategorised/6692-makroko-rsatkichlar 27. https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/construction-2

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.