•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

. In this paper has been investigated issues of financial security management of textile enterprises. On the basis of secondary statistics, the growth of textile production in the regions of the Republic of Uzbekistan in 2008-2018 was analyzed and the factors influencing it were identified. By the author have been presented the main tasks and conditions for the financial security of enterprises, as well as developed scientific and practical recommendations for eliminating factors affecting the financial security of textile enterprises.

References

1. Blank I.A. Upravleniye finansovoy bezopasnostyu predpriyatiya. / I.A. Blank. — K.: Elga, Nika-Sentr, 2004. — 784 s. 2. Zagorodniy A.G. Fіnansovo-yekonomіchniy slovnik. / A.G. Zagorodnіy, G.L. Voznyuk. — K.: Znannya, 2007. — 1079 s. 3. Sanjaya Mayadunne, Sungjune Park. An economic model to evaluate information security investment of risk-taking small and medium enterprises, International Journal of Production Economics, Volume 182, 2016, Pages 519-530, ISSN 0925-5273, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.09.018. 4.Ekonomicheskaya bezopasnost: ucheb. posobiye dlya studentov vuzov, obuchayuщixsya po spetsialnostyam ekonomiki i upravleniya. / V.A. Bogomolov i dr.; pod red. V.A. Bogomolova. — 2-ye izd., pererab. i dop. — M.:YuNITI-DANA, 2009. — 295 s. 5. Gaponenko V.F. Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya. Podxodы i prinsipы. / V.F. Gaponenko,A.A. Bezpalko, A.S. Vlaskov — M.: Izd. «Os-89», 2006. — 208 s. 6. Gukova A.V. Rol finansovoy bezopasnosti predpriyatiya v sisteme yego ekonomicheskoy bezopasnosti / A.V. Gukova, I.D. Anikina — [Elektronnыy resurs]. — Rejim dostupa: http://www. jeducation.ru/3_2006/98.html. 7. Protsenko Ye.A. Ugrozы finansovoy bezopasnosti predpriyatiya i metodы neytralizatsii ix vliyaniya / Ye.A. Protsenko. — [Elektronnыy resurs]. — Rejim dostupa: http://www.rusnauka.com/ 13_NPN_2010/Economics/65 824.doc .htm. 8. Abdullayev M., Zaynutdinova U. Korxona axborot tizimlarinini boshqarish jarayonlarini algoritmlashtirish. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2019 yil, 144-154 betlar.(http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/17_Abdullayev_Zaynutdinova.pdf) 9. Abulqosimov H.P. Davlatning iqtisodiy xavfsizligi. O‘quv qo‘llanma. –T.: Akademiya.2012. 10. Burxanov A.U. Moliyaviy xavfsizlik. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent: Ma’naviyat, 2019. -37 bet. 11.Pankov V. Ekonomicheskaya bezopasnost: novыe aspektы problemы. // Vneshnyaya torgovlya. – 1992. – № 6. – S. 26 12.Liliya Korchevska, Ganna Zhosan, Sergii Kavun. Social Responsibility as a Contextual Component of the Enterprise Economic Security. Journal of Finance and Economics, 2013, Vol. 1, No. 4, 95-104. http://DOI:10.12691/jfe-1-4-6 13. http://MaBiCo.ru 14. https://review.uz/oz/post/pandemiya-sharoitida-toqimachilik-sanoati-ozini-qanday-qilib-saqlab-qoldi 15. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining ma’lumotlari

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.