•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article notes that despite the existing research in the field of the formation and development of financial markets, it is still important to search for ways to improve it. The measures taken to further develop and improve the financial market are not always effective. And the adopted normative and legislative acts often ignore each other. Analyzing the current state of the regional financial market, it is necessary to note the tendency for the sale of state shares in joint-stock companies, which often leads to a change in the form of ownership of enterprises, which in turn also affects the further development of the financial market.

References

1. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan za №-5630 ot 14 01.2019 goda «O merax po korennomu sovershenstvovaniyu sistemы upravleniya gosudarstvennыmi aktivami, antimonopolnogo regulirovaniyai rыnka kapitala». https://lex.uz/docs/4160396. 08.02.2021g. 2. Postanovleniya Prezidenta Respubliki Uzbekistan «Ob organizasii deyatelnosti agentstva po razvitiyu rыnka kapitala Respubliki Uzbekistan» № PP-4127 ot 24 01. 2019 goda. https://lex.uz/docs/4160396. 08.02.2021g. 3.Postanovleniya Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O merax po dalneyshemu sovershenstvovaniyu mexanizmov privlecheniya pryamыx inostrannыx investisiy v ekonomiku respubliki» № PP- 4300 ot 29 aprelya 2019 goda. https://lex.uz/docs/4160396. 08.02.2021g. 4.Mirkin Ya. M. Rossiyskiy rыnok syennыx bumag: vliyaniye fundamentalnыx faktorov, prioritetы i mexanizm razvitiya. Avtoreferat dissertasii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora ekonomicheskix nauk. M. 2003 god. Saythttps://www.dissercat.com/content/rossiiskii-rynok-tsennykh-bumag-vliyanie-fundamentalnykh-faktorov-prioritety-i-mekhanizm-raz 07. 02.2021g. 5.Kovalev V.V. Vvedeniye v finansovыy menedjment. M.: Finansы i statistika, 2000. S. 46. 6.Rubsov B.B. Mirovыye fondovыye rыnki: problemы i tendensii razvitiya. Dissertasiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora ekonomicheskix nauk. Moskva. Finansovaya akademiya pri pravitelstve Rossiyskoy Federasii. https://search.rsl.ru/ru/record/01003207245 04.02.2021. 7.Bulatov A.S. Ekonomika. M.: «BEK»,1999. s. 436. 8. Shox’azamiy Sh.Sh. Uchebnik «Finansovыy rыnok i syennыye bumagi». T.: «Iktisod- Moliya». 2005, razdel 1. s. 1 9. Butikov I.L. «Konseptualnыye napravleniya integrasii rыnka syennыx bumag Uzbekistana v zarubejnыye i mejdunarodnыye rыnki kapitala» Tezisы mejdunarodnoy konferensii BFA R. Uz. 2019 god. https://research-center.uz/reports/2019/. 10.Bustonov M.M. Digital Economy In Improving The Quality Of Economic Growth. // European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7, 7, 2020, 740-750. 11.Mahmudov M.F. Kadirova Kh.T. Bustonov M.M. Improving economic mechanisms to encourage the efficient use of industrial production potential. // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Volume 07, Issue 09, 2020 P. 1808-1882. 12.Dannыye regionalnogo otdeleniya agentstva po upravleniyu gosudarstvennыmi aktivami Namanganskoy oblasti za 2019 god.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.