•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article discusses and concludes on the peculiarities of the organization of investment activities in the pandemic and its aftermath, the formation of sources of investment, the creation of a favorable investment climate, the study and accounting of factors influencing the development of the national economy, improving the activities of enterprises with foreign investment.

References

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati 1. «Xalq so‘zi» gazetasi 2018 yil 28 dekabr. 2. Tixomirov L.V. Yuridicheskaya ensiklopediya. Pod red. M.Yu.Tixomirova. –M.: 1998, s.181. 3. Lex.uz 4. Maxmudov S. B. Investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning noan’anaviy usullarini takomillashtirish. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy jurnali. №5, oktyabr, 2020 yil. 2 bet. 5. Nosirov E.I. Investitsiya risklarini boshqarish. O‘quv qo‘llanma, 6. Podshivalenko G.P., Kiseleva N.V. Investitsionnaya deyatelnost. - M.: Knorus, 2005. - 432 s. 7. Valinurova L.S. Otsenka investitsionnoy privlekatelnosti ekonomicheskix sistem: teoriya i praktika / L.S. Valinurova. - Ufa.: RIOBAGSU, 2002. -250 s. 8. O.T.Astanaqulov “Korxonalar investitsiya faoliyati tahlili metodologiyasini takomillashtirish” iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya, T.: 2020 yil 44-45b. 9. Elektronnoye nauchno-prakticheskoye periodicheskoye izdaniye «Ekonomika i sotsium» №12(79) 2020. www.iupr.ru Rossiyskaya Federatsiya, g.Saratov 10. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi “O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati 2020 yil yanvar-sentyabr” 2020 yil 11. Davlat statistika qo‘mitasi, www.stat.uz 12. Nosirov E.I. Koronavirus pandemiyasi inqirozining jahon iqtisodiyotiga ta’siri. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 3, iyun, 2020 yil. 7- bet. 13. Eminov A. Pandemiya va pandemiyadan keyingi davr: xorijiy davlatlarda investitsiya siyosati qanday kechmoqda? https://aniq.uz/yangiliklar/pandemiya-va-pandemiyadan-keyingi-davr-xorijiy-davlatlarda-investisiya-siyosati-qanday-kechmoqda

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.