•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the modern economy, insurance is an important and necessary tool that ensures overall economic stability and security, the development of entrepreneurship, effective protection from numerous natural, technological and other risks, the implementation of state social policy. World experience shows that the full development of the insurance infrastructure provides an impetus for the development of the national economy. Therefore, the widespread introduction of compulsory insurance in the implementation of insurance is the first step in this direction, and the proposal to solve the problems of their implementation determines its relevance.

References

1. Rayxer V.K. Obщestvenno-istoricheskiye tipы straxovaniya. – M.–L.: AN SSSR, 1947. 5-6 str. 2. Yemelyanov A.O. O ponyatii obyazatelnogo straxovaniya // Xozyaystvo i pravo. - 1997. - № 12. 37-43 str. 3. Alekseyeva, Ye.V. Osnovnыe tendensii na rыnke obyazatelnogo straxovaniya / Aktualnыe problemы regionalnogo razvitiya: mejvuzovskiy sbornik nauchnыx trudov / pod red. d.e.n., prof. T.D. Degtyarevoy. Vыp. 4. - Orenburg: IPK GOU OGU, 2008. 164 – 168 s. 4. Shirshov V Yu Teoreticheskiye aspektы suщnosti obyazatelnogo straxovaniya // Prilojeniye k jurnalu «Ekonomicheskiye nauki» 2006 -№1 - 0,65 p l. 5. Shaxov V.V. Straxovaniye: Uchebnik dlya vuzov. –M.:Yuniti, 2003. -41 s. 6. Cristian Buzatu. The Influence of Behavioral Factors on Insurance Decision a Romanian Approach. Procedia Economics and Finance 6(2013) 31–40 p. 7. M.V.Ogorodova, O.I.kurыleva, T.N.Kul. O sovremennыx problemax sistemы obyazatelnogo straxovaniya v RF. «Vestnik Mininskogo universiteta» 2016 – № 1. 1 – 7 s. 8. Hamraeva F.Sh. The role of mandatory insurance in the modern insurance system. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04. 2020. Pages 3903-3908. 9. Abduraxmonov I.X. Teoriya i praktika straxovaniya. Uchebnik/ – T.: «Iqtisod moliya». 2019 y. 353 – 354 s. 10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. 11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019 yil 2 avgust, PQ-4412-son Qarori. 12. www.mf.uz – O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining internet sahifasi ma’lumotlari.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.