•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article discusses in detail the issues of further development of the financial market of Uzbekistan, expanding the coverage of the population with high-quality financial services, and support for insurance companies. In this area, the advantages of protecting the rights and legitimate interests of consumers, the increasing role of the insurance market in our country and the widespread use of insurance instruments are mentioned. The analysis of indicators reflecting the efficiency of the insurance market is considered. Insurance is mentioned as an effective means of protecting the property interests of individuals and legal entities at all stages of human development. The development of insurance relations, the use of modern economic systems, the benefits of digitalization of the insurance system are studied.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 10 iyuldagi “Sug‘urta bozorini rivojlantirish masalalari”ga bag‘ishlangan ma’ruzasi. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF 4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. 3. 2019 yil 17 yanvardagi “2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF 5635-sonli Farmoni. 4. 2019 yil 2 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4412-sonli Qarori. 5. Straxovaniye: prinsipы i praktika /Sostavitel Devid Bland. Per. s angl. pod nauch. red. dots. Orlanyuk-Malitskoy L.A. – M.: Finansы i statistika. 988 s. 6. Baxmatov Sergey Aleksandrovich, Borodavko Lyubov Sergeyevna. Jurnal “Ekonomika i biznes”, “Straxovaniye investitsiy, osuщestvlyayemыx v forme kapitalnыx vlojeniy, v svete vstupleniya Rossii vo Vsemirnuyu torgovuyu organizatsiyu”. 2013 g. №3. 7. L. I. Reytmana. “Straxovaniye ot A do Ya”. Moskva. S. 480. 8. G.D.Adilova. “Iqtisodiy globallashuv sharoitida sug‘urta xizmatlarini takomillashtirishning yo‘nalishlari”. Avtoreferat. 64 b. 9. N.G.Iщenko. Straxovoye pravo yes: sistema, istochniki, osnovnыe napravleniya razvitiya. Nauchnыy jurnal: Yevraziyskiy yuridicheskiy jurnal ISSN: 2073-4506. № 4 (83) 2015 g. – S. 1-7 10. Sh.A.Xalidov, Yu.Ye.Klishina. Rol i mesto straxovыx posrednikov v strukture sovremennogo straxovogo rыnka. 11. Sh.A.Xalidov, Yu.Ye.Klishina. Sbornik nauchnыx statey 3-y Mejdunarodnoy molodejnoy nauchnoy konferensii «Pokoleniye buduщego: Vzglyad molodыx uchenыx – 2014». V 2-x tomax/ Otvetstvennыy redaktor Goroxov A.A., 2014. – S. 224–227. 12. T.A.Oberemko. Rol straxovыx posrednikov. VII Mejdunarodnaya studencheskaya nauchnaya konferensiya Studencheskiy nauchnыy forum – 2015 g. – S. 1-7. 13. I.X.Abduraxmonov. “Teoriya i praktika straxovaniya” Tashkent. 2019 g. 14. Jörg von Fürstenwerth, Chairman of the GDV Management Board. “In my view, a slight delay of the Solvency II review is worthwhile to reflect the impact of the coronavirus”//https://www.en.gdv.de/en/issues/column-joerg-von-erstenwerth/ the-solution-to-the-corona-crisis--think-outside-of-the-box—59272 15. Bryzgalov D.V. Theoretical approaches to life insurance: problems and ways to overcome them // Financial analytics: problems and solutions. - T. 11, No. 4. 2018. - P. 415 - 427. https://doi.org/10.24891/fa.11.4.415 16. www.mf.uz O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti. 17. www.stat.uz O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi rasmiy sayti.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.