•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In this research work, the impact of insurance services on the development of real sector enter-prises, their protection from financial, economic, commercial and environmental risks, the general concept of the real sector, the views of foreign scientists, the classification of rickshaws, the type of classification, water supply. In order to support the activities of real sector enterprises in the Republic of Uzbekistan, proposals, recommendations and conclusions have been developed on the effective use of insurance services, further development and improvement of insurance mech-anisms.

References

1. Orlov M.G. Rol institutov v sodeystvii razvitiya realnogo sektora ekonomiki. Problemы sovremennoy ekonomiki, 2011g. №3. S. 358-360 s. 2. Baxmatov S. A. Straxovaniye predprinimatelskix riskov: osnov-nыe vidы i ix osobennosti v sovremennыx usloviyax / S. A. Baxmatov, Yu. V. Kaygorodseva // Baikal Research Journal. – 2015. T. 6, № 4 3. Vodolazska O.A., Osnovnыe problemы i napravleniya vzaimodeystviya straxovoy sistemы i predpriyatiy realnogo sektora ekonomiki. Naukoviy vіsnik: Fіnansi, banki, іnvestitsії - 2013 - №3. 79-82 str 4. Voronkova O.M. Analiz deyatelnosti straxovыx kompaniy na finansovom rыnke Ukrainы: kompleksnыy podxod. Yekonomіchniy vіsnik unіversitetu | Vipusk № 33/1. 2017g. 283-294 str. 5. Axvlediani Yu. T. Straxovoy biznes kak element ustoychivogo raz-vitiya natsionalnoy ekonomiki. Vestnik REU im. G. V. Plexanova - 2018 - № 3 (99). 92-98 str. 6. Nemsova N.V. Formirovaniye sistemы straxovoy zaщitы na pro-mыshlennыx predpriyatiyax. Nauka i obrazovaniye №2 fevral 2007. 1-6 str. 7.Savenko O.L., Bolotin Yu.O. Ustoychivoye razvitiye straxovogo rыnka v sovremennыx usloviyax: konseptualnыe osnovы i instrumentы obespecheniya // Vestnik Yevraziyskoy nauki, 2019 №4, str 1-16. 8. Rothscild M., Stiglitz J.E. Equilibrium in Competitive Insurance Mar-kets: An Essay in the Economics of Imperfect Information // Quarterly Journal of Economics. 1976. Vol. 80. P. 629–649. 9. Wilson C. A Model of Insurance Market with Incomplete Information // Journal of Economic Theory. 1977. Vol. 16. P. 167–207. 10. Cohen A., Siegelman P. Testing for Adverse Selection in Insurance Markets // Journal of Risk & Insurance, The American Risk and Insurance As-sociation. 2010. Vol. 77(1). R. 39–84.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.