•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the role of financial control, accounting and auditing in improving the mechanism of identification of hidden economy entities. Given that financial control, independent audit, accounting and economic analysis in the country are separate segments of special economic science, their unity is theoretically analyzed. Proposals were made on the inspection of property security, financial reporting, analysis of financial activities and the preparation of tax reporting forms on the basis of international financial reporting standards.

References

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T., 2017. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami. 2. Oʻzbekiston Respublikasi «Auditorlik faoliyati to’g’risida» gi Qonuni. (yangi tahrir) - T., 2000. 3. Oʻzbekiston Respublikasi «Buxgalteriya hisobi to’g’risida» gi Qonuni. (yangi tahrir) – T., 2016 . 4. “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF 4947-sonli Farmoni. 5. Mirziyoev Sh.M Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent ; “ O’zbekiston” 2017 - 488b. 6. Mirziyoev Sh.M Tanqidiy tahlil, qat`iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. – Toshkent ; “ O’zbekiston” 2017 - 104b. 7. “Oʻzbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 sentyabrdagi PQ 3946-sonli Qarori. 8. “Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga oʻ’tishning qo’shimcha chora-tadbirlari to’g’risida” Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi PQ 4611-sonli Qarori. 9. “O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining 2020 yil 28 yanvardagi 2020-03-son qarori, “Soliq hisobotining shakllarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorga kiritilayotgan qo‘shimchalar 2,13 ilovalar. 10. Xalqaro audit va ishonch bildirish standartlari Kengashining (XAIBSK) sifat nazorati, audit, ko’rib chiqish, boshqa ishonch bildirish va turdosh xizmatlar bo’yicha standartlari. 11. Qomus. Unfo. Onlayn Ensiklopediya > Ya> harfi. Yashirin iqtisodiyot. 12. Maqsud Qurbonboyev Yashirin iqtisodiyotning kelib chiqish sabablari, jamiyatga ta’siri va bartaraf etish yo‘llari. https//: KUN.UZ. 2019.05.04 13. Hamdamov B.Q., Ostonoqulov A.A. Byudjet nazorat: O‘quv qo‘llanma. -T.: Toshkent Moliya instituti, 2018 yil. 310 bet.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.