•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article provides information on the main reasons and problems of financial risk management in the management of financial assets of non-state pension funds. The article analyzes the types and forms of risks. In addition, methods of forecasting, measuring and mitigating risks were analyzed.

References

1. Adam Smith. An Inquiri in to the Nature and Causes of the Weat the of Nations, New York, Random Hose. 1937. 2. Xmirov V.V. Upravleniye kreditnimi riskami i riskami likvidnosti v deyatelnosti negosudarstvennыx pensionnix fondov //. Biznes v zakone. 2013. №3. 3. Yureva I.A. va Masyuk N.N. Sistema upravleniya riskami negosudarstvennix pensionnix fondov//. Ekonomika i upravleniye. 2016. T. 5. № 4(17). 4. Krichevskiy M.L. Finansovie riski. − M.: Izdatelstvo «KnoRus», 2012. -248 s. 5. Solodov A.K. Osnovi finansovogo risk-menedjmenta. «MasterPrint», 2018. S.13-18. 6. Brovchak S.V. Analiz riskov voznikayushix pri rabote negosudarstvennix pensionnix fondov [Elektronniy resurs]. – Rejim dostupa: http:// pension-npf.ru/index.php@src=233.html. 7. Yureva I.A. Sovershenstvovaniye sistemi upravleniya razmesheniyem sobstvennix sredstv negosudarstvennix pensionnix fondov // Azimut nauchnix issledovaniy: Ekonomika i upravleniye. 2015. №3(12). S.98-100. 8. Khmelevskaya S.A., Orlova I.U., Ermakov D.N. Analysis of investment activities of nonstate pension funds // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. V.10. №11. P.2452-2459. 9. Esaulkova Т. S. Risk Management for Investment / Placement of Pension Assets. In: Bulletin of Moscow Region State University. Series: Economics, 2020, no. 2, рp. 28–37. 10. Bonchik V. M. Negosudarstvennye pensionnye fondy. Finansovaya ustoichivost i aktuarnye raschety [Non-state pension funds. Financial soundness and actuarial calculations]. Moscow, Dashkov&Co Publ., 2014. 208 p. 11. Standarti upravleniya riskami negosudarstvennix pensionnix fondov [Elektronniy resurs] // Ofitsialniy sayt NAPF. – Rejim dostupa: http://www.napf.ru (saytga murojaat sanasi 09.09.2020). 12. Aksionernoye obshestvo «Negosudarstvenniy pensionniy fond «Magnit». Finansovaya otchetnost i auditorskoye zaklyucheniye nezavisimix auditorov za 2019 god. 13. Mirzayev F.I. Moliyaviy risklarning turlari, tasnifi, boshqarish va baholash usullari. Monografiya. – T.: «Moliya», 2006. 14. Barton М.Waring, C. Robert С.Merton. Pension Finance: Putting the Risks and Costs of Defined Benefit Plans Back Under Your Control Hardcover. 2011. 15. Kasimova G.A. Pensiya ta’minoti xavfsizligi va ijtimoiy risklar. Iqtisod va Moliya. 2016, 11.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.