•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

Although many studies have been conducted to assess the investment potential of the regions of the Republic of Uzbekistan, the conclusions and recommendations based on these studies are limited, mainly at the regional level. In practice, the socio-economic indicators of the regions are formed at the expense of the final results achieved in the districts (cities). Therefore, in order to increase the efficiency of foreign investment, the rational use of the investment potential of the regions, it is necessary to assess the investment potential of each district (city). This article proposes the author’s methodology for assessing the investment potential of the regions, which will increase the attractiveness of foreign investment in the regions and the placement of promising investment projects, taking into account all the possibilities of the regions.

References

1. Sh.Mirziyoyev. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. –Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2018.-508 b. 2. Ye.Abramov. (2005). Investsionnыe fondы: Doxodnost i riski, strategii upravleniyem, ob’ektы investirovaniya v Rossii. Moskva: Alpina Biznes Bokus. 3. S.Zenchenko, M.Shemyotkin. (2007). Investitsionnыy potelnsial regiona. Sb. nauch.trudov, Seriya "Ekonomika". №6, 45-53. 4. S. Bereznov, O.Sheveleva,M. Nacheva. (2011). Otsenka investionnogo potensiala regiona. Ekonomiskiy analiz:teoriya i praktika, 15-24. 5. Kharlamova, G. (2014). Investment attractiveness of Ukrainan regions:rating assessment and marketing promotion. Journal of Internatioanal Studies. Vol.7, No 1., 9-26. 6. Axmedov T., Otaboyev Sh. (2019). Hududlar salohiyatini baholash:rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishning muhim asosi // Strategicheskoye planirovaniye - vajnыy faktor stabilnosti ustoychivogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya stranы i regionov: materialы Foruma ekonomistov. - Tashkent : IFMR, 376-386. 7. Sh.Mustafaqulov. (2017). Investitsion muhit jozibadorligi: nazariya, metodologiya va amaliyot. Toshkent: Ma’naviyat. 8. B.Valiyev. (2016). Otsenka investitsionnogo potensiala regionov na primere Respubliki Uzbekistan. Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika, 111-130. 9. I.Pugach. (2002). Ekonomicheskiye razviti i investitsionnыy potensial regionov Uzbekistana v 2001 godu. Ekonomicheskiye obozreniye, 12-30. 10. B.Berkinov, K.Xasanov. (2014 yil mart-aprel). O‘zbekiston hududlarining investitsion jozibadorlik reytingi. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali (№2), 1-9. 11.Sh.Nazarov. (2016). O‘zbekiston mintaqalarining raqobatbardoshligini oshirishning metodologik asoslarini takomillashtirish. Toshkent: TDIU. 12. A.Qobilov. (2020). Qashqadaryo viloyatida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni rag‘batlantirishga ta’sir etuvchi omillar. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 3, iyun, 1-13. 13. Kobilov, A. and et. (2020). The Impact of Investment on the Economic Development of Uzbekistan. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Volume 12, Issue 7 Special Issue, 2008-2015. https://doi.org/10.5373/jardcs/v12sp7/20202317 14. Kobilov, A., & Kurbonov, O. (2020). A Multi-Criteria Decision-Making Model for Evaluating Priorities for Foreign Direct Investment in Kashkadarya Region. International Journal of Social Science and Economics Invention, 6(07), 310-315. https://doi.org/10.23958/ijssei/vol06-i07/220 15. L.Soshnikova va boshq. (1999). Mnogomernыy staticheskiy analiz v ekonomike. Moskva:

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.