•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the course of the work, the essence of Eurobonds was outlined, key characteristics and features of Eurobonds as an investment instrument were identified. The circle of participants and the infrastructure of the market for this financial instrument is presented. Studied Eurobond products offered to international investment companies. This article also examines the debut issue of Eurobonds by the Republic of Uzbekistan. The theoretical and practical foundations of the issue of Eurobonds are given. An analysis of the emission of Eurobonds by other CIS countries is made. Other ways of redistributing funds from the emission of Eurobonds in the Republic of Uzbekistan are proposed.

References

1. Postanovleniyem prezidenta ot 26 dekabrya 2018 goda «O prognoze osnovnыx makroekonomicheskix pokazateley i parametrax Gosudarstvennogo byudjeta Respubliki Uzbekistan na 2019 god». 2. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 21 iyulya 2018 goda «O dopolnitelnыx merax po diversifikatsii istochnikov vneshnego finansirovaniya». 3. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 31 yanvarya 2019 goda «O merax po organizatsii vыpuska mejdunarodnыx obligatsiy Respubliki Uzbekistan i podderjaniyu suverennogo kreditnogo reytinga». 4. Postanovleniyem prezidenta ot 2 aprelya 2019 goda № PP-4258 «Ob effektivnom ispolzovanii sredstv, postupayuщix ot razmeщeniya pervыx suverennыx mejdunarodnыx obligatsiyax Respubliki Uzbekistan» 5. Tursunova N. Korporativ moliyani boshqarishda moliyaviy ta’minotni samarali tashkil etish yo‘llari. Monografiya. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2017. – 142 s. 6. Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins. «Financial Markets and Institutions». Pearson. 9th edition. UK. 2018.- 308 p. 7. T.V. Teplovoy «Korporativnыe finansы». Uchebnik i praktikum.-M.: «Yurayt», 2016. – 379 s. 8. Richard A.Brealey, Stewart C.Myers, Franclin Allen v knige «Principles of corporate finance». Mcgraw-Hill. Irwin. 49 p. 9. V. A. Slepovoy «Mejdunarodnыy finansovыy rыnok». Uchebnik. – M.: «Magistr infra – M», 2017. – 134 s. 10. Ye.S. Aleksanov, D. Ye. Vaynshteyn «Uchet finansovыx instrumentov v sootvetstvii s MSFO». Uchebnoye posobiye. Alpina Pablisher, 2013 g. 919s. 11. Uilyam Nil «Kak delat dengi na fondovom rыnke. Strategiya torgovli na roste i padenii». Alpina Pablisher, 2015 g. 329s. 12. Z. Pochejerseva «Pravovoye regulirovaniye rыnka sennыx bumag Rossii». Prospekt, 2015 g. 176s. 13. Lyalin, Vorobev, Darushin «Rыnok sennыx bumag v voprosax i otvetax». Uchebnoye posobiye. Prospekt, 2015 g. 336s. 14. «Pereraspredeleniye sredstv, poluchennыx ot emissii suverennыx yevroobligatsiy i ix effektivnost» S.E. Elmirzayeva, M.N.Raxmedovoy i X.Xolikova.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.