•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article explores the tools and methodological apparatus of agricultural risk management. The experience of risk management at an agricultural enterprise is analyzed. Various aspects of the formation of the enterprise risk management system are presented. Methods of quantitative and qualitative risk analysis are considered, and an algorithm for risk management of agricultural enterprises is developed. The problems of the practical implementation of these methods are identified.

References

1. Sagdiev R.S. (2020) Systematization and insurance of innovative risks. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, Pages 3909-3915. 2. Hao Aimin. Uncertainty, Risk Aversion and Risk Management in Agriculture. Agriculture and Agricultural Science Procedia 1 (2010). Pages 152–156. 3. Panyagina A. Ye. Osnovnыe prinsipы i etapы upravleniya riskami organizatsii // Konsept. – 2013. – № 03 (mart). – ART 13050. – 0,5 p. l. – URL: http://e-koncept.ru/2013/13050.htm. 4. G. V. Chernova Straxovaniye i upravleniye riskami: uchebnik dlya bakalavrov / pod red. G. V. Chernovoy. - 2-ye izd., pererab. i dop. - M.: Izdatelstvo Yurayt, 2014. — 768 s. 5. S.V. Romanova, M.A. Krutova Riski kak ob’ekt antikrizisnogo upravleniya predpriyatiyem: analiz i osnovnыe metodы minimizatsii. Journal of Economy and Business, vol. 3-2 2019. – s. 82-86. 6. Bunkovskiy D.V. Instrumentы upravleniya predprinimatelskimi riskami // Voprosы upravleniya. 2019. № 1 (37). S. 65 - 76. 7. Xoxlov V.N. Upravleniye riskom. – M.: YuNITI-DANA, 2001. – 239 s. 8. D.A. Delaxov, N.D. Karatayev Risk-menedjment v predprinimatelskoy deyatelnosti. Diskussiya jurnal nauchnыx publikatsii. № 5(79) MAY 2017. – s. 31-34. 9. Kochetkov V.N., Shipova N.A. Ekonomicheskiy risk i metodы yego izmereniya. Ucheb posobiye. – K.: Yevrop. Un-t finansov, inform. Sistem. Menedjmenta i biznesa, 2000. – 60 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.