•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the issues of strengthening the role of corporate governance in the strategic management of joint stock companies, its essence, main tasks, coordination of management activities, improvement of the corporate governance system.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi” to‘g‘risidagi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. “Xalq so‘zi” gazetasi. 20.01.2017y. 2. Karapetyan D., Gracheva M. Korporativnoye upravleniye: osnovnыe ponyatiya i rezultatы issledovatelskoy praktiki // Upravleniye kompaniyey. - 2004. - № 1. 3. Isayev D.V. Korporativnoye upravleniye i strategicheskiy menedjment. Informatsionnыy aspekt: monografiya. - M: GU VShE, 2009. — S. 41. 4. Ashurov Z.A. O‘zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini zamonaviy xalqaro standartlar asosida innovatsion rivojlantirish istiqbollari// “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 4-5, avgust-oktyabr, 2018 yil 5. Masyutin S.A. Mexanizmы korporativnogo upravleniya: nauchnaya monografiya. - M.: Fin- statinform, 2002. — S. 240. 6. Gusev Yu.V., Polovova T.A. Problemы ustoychivoy trayektorii funksionirovaniya vuzov // ETAP: Ekonomicheskaya Teoriya, Analiz, Praktika. 2009. № 1. S. 118—119. 7. Valeria Naciti. Corporate governance and board of directors: The effect of a board composition on firm sustainability performance // Journal of Cleaner Production. Volume 237, 10 November 2019, 117727 8. Xamidulin M.B. Finansovыe mexanizmы korporativnogo upravleniya. Monografiya. – T.: Moliya, 2008. –204 s 9. Teshabayeva O.N., Axmadjonov L.N. O‘zbekistonda korporativ boshqaruv modellari va mexanizmlari // E-journal.uz ilmiy-tahliliy elektron jurnal. Iyun, 2018. https://e-journal.uz 10. Stephen A.Drewa, Patricia C.Kelleyb, Terry Kendricka. CLASS: Five elements of corporate governance to manage strategic risk// Business Horizons Volume 49, Issue 2, March–April 2006, Pages 127-138 11. Kuvayeva V.D. Razgranicheniye ponyatiy korporativnogo upravleniya, sistemы korporativnogo upravleniya i sistemы korporativnogo menedjmenta organizatsii // Vestnik Universiteta № 17, 2014. S 211-215 12. Petrova N.A. Metodicheskoye obespecheniye otsenki effektivnosti korporativnogo upravleniya // Upravleniye ekonomicheskimi sistemami: elektronnыy nauchnыy jurnal, 2012, №4 (40) 13. Murыchev A.V. Kachestvo korporativnogo upravleniya kak faktor povыsheniya konkurentosposobnosti // Sovremennaya konkurensiya, 2007, №4

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.