•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses the importance of risk analysis and assessment of investment projects in the innovative development of the country's economy. It is presented the content of methods of risk analysis and risk management which often used in practise.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent. 25 yanvar, 2020 yil. https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent. 28 dekabr, 2018 yil. www.press-service.uz 3. Investitsii: Ucheb. posobiye dlya studentov vuzov, obuchayuщixsya po napravleniyu podgotovki «Ekonomika» / B.T.Kuznetsov. – M.: YuNITI-DANA, 2015. – 663 c. (S. -284.) 4. Ojegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovыy slovar russkogo yazыka: 80000 slov i frazeologicheskix vыrajeniy. 4-ye izd., dop. – M.: A TEMP, 2006. – 3423 c. (S. -2517.) 5. Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus, Mass-Market Paperback – April 1, 2014. 6. M.B. Junkes, A.P. Tereso, P.S.L.P. Afonso The Importance of Risk Assessment in the Context of Investment Project Management: A Case Study// Conference on ENTERprise Information Systems / International Conference on Project MANagement / Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, CENTERIS / ProjMAN / HCist 2015 October 7-9, 2015. (902-910 pages). 7. Vilenskiy P.L., Livщits V.N., Smolyak S.A. Otsenka effektivnosti investitsionnыx proyektov: Teoriya i praktika: ucheb. posobiye. – 4-ye izd., pererab. i dop. – M.: Izdatelstvo «Delo» ANX. 2008. – 1104 s. (C.-485.) 8. Upravleniye finansovыmi riskami : uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistraturы / I. P. Xominich [i dr.] ; pod redaksiyey I.P.Xominich, I.V.Peщanskoy. – Moskva: Izdatelstvo Yurayt, 2019. – 345 s. (C. -12.) 9. Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark. The essentials of risk management. Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. – 416 p. (2-5 pages.) 10. Krui M., Galay D., Mark R. Osnovы risk-menedjmenta: – Moskva: Izdatelstvo Yurayt, 2019. – 390 s. (C. -14.) 11. Sh.Z.Abdullayeva Bank risklari va kreditlash. – Toshkent:“Moliya”, 2002. – 303 b. (B. -61, -206.) 12. A.V.Vaxabov, Sh.X.Xajibakiyev, N.G.Muminov Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qo‘llanma. / i.f.d. professor A.V.Vaxabovning umumiy tahriri ostida. – T.: “Moliya”, 2010. – 328 b. (B. -165.) 13. Martina Merkova, Josef Drabek. Use of risk analysis in investment measurement and management. (http://toc.proceedings.com/29281webtoc.pdf) (656-662 pages). 14. Mamatov B.S., Xo‘jamqulov D.Yu., Nurbekov O.Sh. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. Toshkent moliya instituti. – T.: IQTISOD-MOLIYa, 2014. – 608 b. (B. -544.)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.