•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article considers the formation of regional financial policy in our country and the important role of financial strategy in it. Suggestions and recommendations are given taking into account the formation of budget revenues, the distribution of revenues and expenses of the regions, assessing the development potential of the regions and its specific features, which are components of fiscal policy. The proposals on the formation of a regional financial strategy are presented.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevralda «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» gi PF-4947sonli Farmoni. // lex.uz 2. Vaxobov A., Malikov T. Moliya//Darslik,.Toshkent moliya instituti. – T.: “Noshir”, 2011. – 712 bet. 3. Rakhmonov D., Sherov A. Budget Policy in Uzbekistan: Practical and Strategic Directions. EJBMR, European Journal of Business and Management Research. Vol. 5, No. 1, February 2020. 4. Sukharev O. Regional Economic Policy: Structured Approach and Tools (Theoretical Formulation). R-Economy. Vol 1, No 2 (2015). 5. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.-Toshkent: O‘zbekiston. 2018. 6. Asatullayev X.S. Toshtemirov T.O. Iqtisodiy faollik va davlat fiskal siyosati: nazariya va amaliyot uyg‘unligi//“Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 2, aprel, 2019 yil. 7. Muminova E.A. O‘zbekiston Respublikasi hududlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularning yechimlari// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2018 yil. 8. Raxmonov D.A., Sulaymonov S.A. Hududlarning investitsion potensialini baholash investitsiyalarni jalb etishning samarali yo‘llari// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2019 y. 9. Meyliyev O.R. Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda soliqlarning ahamiyatini oshirish//Moliya va bank ishi ilmiy elektron jurnali. – T.: BMA, 2020. -№3. – B. 297-306. 10. Normatov B. Hududiy daromad siyosati motivatsiyasining muhim jhatlari//Bozor, pul va kredit jurnali. 2019y. - №3. Elektron manba: https: //finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-biznes-uz/5130-bekzod-normatov-hududiy-daromad-siyosati-motivatsiyasining-muhim-jihatlari. 11. Raximova D. Zarubejnыy opыt gosudarstvennogo regulirovaniya regionalnogo razvitiya//Jamiyat va boshыaruv jurnali. – T.: DBA, 2019, - №3(85). – B.133-139. 12. Revnyakov G.V. Formirovaniye finansovыx potokov klasteroobrazuyuщix xozyaystvuyuщix sub’ektov na osnove mer mnogourovnevoy finansovoy politiki: avtorferat... k.e.n. - «Natsionalnыy issledovatelskiy texnologicheskiy universitet «MISiS».Orel, 2018.-24 s. 13. Mishina S.V. Metodologicheskiye osnovы byudjetnogo planirovaniya i prognozirovaniya doxodov mestnыx byudjetov: na primere byudjeta gorodskogo okruga «gorod Kaliningrad»//Monografiya. - Moskva : Nauchnaya biblioteka, 2013. – 162s. 14. O‘zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi (O‘zR 26.12.2013 y. O‘RQ-360-son Qonuni bilan tasdiqlangan). // lex.uz 15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 dekabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini oshirish, mahalliy byudjetlarga tushumlarning to‘liqligini ta’minlash bo‘yicha soliq va moliya organlari javobgarligini kuchaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5283-sonli farmoni. 16. Kulikova N.V., Sergeyeva N.V. Praktika formirovaniya strategiy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya munitsipalnыx obrazovaniy// Gosudarstvennoye i munitsipalnoye upravleniye. Uchenыe zapiski. – M., 2019. - №1. S. 65-70. DOI: 10.22394/2079-1690-2019-1-1-65-70. 17. Konstitutsiyaviy huquq. Ensiklopedik lug‘at. Mas’ul muharrir va mualliflar jamoasining rahbari B. Mustafoyev - Toshkent: «O‘zbekiston nashriyoti», 2006 yil. - 584 bet. 18. O‘zbekiston Respublikasining 1993 yil 2 sentyabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-913-XII-sonli qonuni. 19. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 avgustdagi “Byudjet ma’lumotlarining ochiqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3917-sonli qarori.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.