•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article provides a comparative analysis of the requirements of existing balance sheet theories in the preparation of financial statements. As a result of the study, the effectiveness of the organic balance in the formation of financial results by enterprises at the level of requirements of international financial reporting standards is substantiated.

References

1. Emmanuel Opoku Ware, Andrews Amankwah. Company’s Economic Reality: A Comparative Analyses and Forecasts Regarding Its Subsequent Evolution of Financial Statements Theories and Their Dynamism. //Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5, No.23, 2014. www.iiste.org 2. I. Yaremko, N. Podolchak, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk. Conceptual model of adaptive balance sheet format of corporations in postindustrial economy. // Economics, entrepreneurship, management. Vol. 3, No. 2, 2016 3. 3abbarova O.A. Balansovedeniye: uchebnoye posobiye / O.A. 3abbarova. -M.: KNORUS, 2007. -256 s. 44-bet. 4. Usenko L.N., Udalova Z.V. Balansovыe teorii kak osnova formirovaniya uchetno-analiticheskogo obespecheniya upravleniya selskozyaystvennыmi organizatsiyami. //Audit i finansovыy analiz. № 1, 2011. 5. Karelskaya S., Zuga E. Balance-sheet theory of A.P. Roudanovsky. //Economics and management: 2012. 17 (1). 6. Karzayeva H.H. Otsenka kak instrument dostijeniya sopostavimosti pokazateley buxgalterskoy otchetnosti: dis. … d-ra ekon. nauk: 08.00.12 / N. N Karzayeva. – SPb., 2006. – 338 s. 7. Pyatov M.L. Teoriya statisticheskogo balansa kak metod predstavleniya informatsii o finansovom polojenii organizatsiy. M.L.Pyatov // Buxuchet v selskom xozyaystve. – 2011. – № 4. – S. 46-51. 8. Pyatov M.L. Balansovыe teorii i sovremennaya buxgalterskaya informatsiya. M.L.Pyatov // Buxgalterskiy uchet. – 2008. – № 15. – S. 37-43. 9. Blaug M. 100 velikix ekonomistov posle Keynsa / M.Blaug; per. pod red Storchevogo. – SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2008. – 384 s. 10. Mirgorodskaya M.G. Balansovыe konsepsii kak metodologicheskaya osnova formirovaniya buxgalterskoy otchetnosti. //Voprosы ekonomiki i prava, 2014. № 8. 11. Shirenbek X. Ekonomika predpriyatiya: uchebnik dlya vuzov: per. s nem. / pod obщ. red. I. P. Boyko, S. V. Valdayseva, K. Rixtera. 15-ye izd. -SPb.: Piter, 2005. -848 s. 12. Sokolov Ya.V. Osnovы teorii buxgalterskogo ucheta. –M.: Finansы i statistika, 2000. -496 s. 13. Pyatov M.L. Analiz buxgalterskoy otchetnosti i vliyaniye na yego rezultatы metodologii buxgalterskogo ucheta. M.L.Pyatov //Buxuchet v selskom xozyaystve. – 2009. – № 1. – S. 41-50.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.