•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the current state of securities issuance in the financial sector of the country. The study covers the use of investment forms as complementary parts rather than being competitive. It highlights the fact that during the years of independence, real investment in the economy formed the basis of public investment programs and it addresses some issues regarding the state of securities issuance in the financial sector of the economy.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida»gi(yangi tahriri.) 2015 yil 3 iyun. 2. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 20 martdagi O‘RQ-531-sonli «Mamlakatda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida»gi qonuni 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 18 noyabrdagi 4053-sonli «Iqtisodiyotning real sektori korxonalarining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni. 4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 9 oktyabrdagi № 810-sonli «O‘zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish, shuningdek ba’zilarini o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblash to‘g‘risida» Qaroriga 1-ilova. 5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 19 apreldagi 189-sonli «Xususiylashtirilgan korxonalarni korporativ boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori 6. Mirziyoyev Sh.M. Fond bozorini rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilish o‘tkazdi. Kun.uz 7. Sharp U., Aleksander G., Beyli Dj. Investitsii: Per. s angl.- M.: INFRA-M, 1997. 8. Abramov A.Ye. Institutsionalnыe investorы v mire. Osobennosti deyatelnosti i politika razvitiya. V 2 kn. Kn/1. pod red. A. D. Radыgina. M.: Izdatelskiy dom «Delo» RANXiGS, 2014. 9. Ekonomika investitsionnыx fondov: Monografiya . A. Ye. Abramov, K. S. Akshenseva, M. I. Chernova, D. A. Loginova, D. V. Novikov, A. D. Radыgin, Yu. V. Sivay; pod obщ. red. A. D. Radыgina. — M. : Izdatelskiy dom «Delo» RANXiGS, 2015. 10. Sultanov Makhmud Investment Funds Functioning Features In The Conditions of Economic Liberalization of Uzbekistan. Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249 –0892] Vol.10 – Issue: 01[Jun-2020] 60-68 11. Sultanov M.. Pensiya fondi portfeli aktivlarini moliyaviy instrumentlar yordamida diversifikatsiyalash xususiyatlari.“Iqtisodiyot va ta’lim” ilmiy jurnali. 2020 yil №2. 12. Abrorov Sirojiddin. The importance of sukuk in the development of economy: as an example of its impact on the income of the malaysian population. Journal of Critical Reviews. Vol 7, Issue 2, 2020 13. Burxonov U.A. «Investment valuation in emerging markets: opportunties & specific factors» «Iqtisodiѐt va innovatsion texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali. № 7, 2013 14. Shoxa’zamiy Sh.Sh. «Metodologicheskiye osnovы i prioritetы strategicheskogo razvitiya rыnka sennыx bumag v Uzbekistane». Avtoreferat T; 2011g, 15. Xudoykulov X.X. «Fond bozori aktivlarini baholash mexanizmini takomillashtirish». Avtoreferat T; 2018 yil. 16. www.deponent.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.