•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The scientific article is devoted to the study of the term "allowance" as an element of social security. The author reveals the content of the category "allowance" in the social security system and substantiates the characteristic features of the manifestation of allowances in the social security system. The purpose of this article is to study social security and allowances issued to the population in the implementation of state social guarantees.

References

1. Konstitutsiya Respubliki Uzbekistan. – T.: Uzbekistan, 2019. -40s. 2. Zaynalov J. Back to the essence and meaning of the term social protection. // International independent scientific journal. №14 2020 vol. 2 Pp.4-8. 3. Polojeniye o poryadke, razmerax i usloviyax okazaniya materialnoy pomoщi bezrabotnыm grajdanam, vыdelyayemoy iz sredstv gosudarstvennogo fonda sodeystviya zanyatosti. Zaregistrirovano Ministerstvom yustitsii Respubliki Uzbekistan ot 23 noyabrya 1998 g. № 548. 4. Polojeniye o poryadke naznacheniya i vыplatы gosudarstvennыx pensiy. Prilojeniye № 1 k postanovleniyu Kabineta Ministrov ot 8 sentyabrya 2011 g. № 252. 5. Zakon Respubliki Uzbekistan «O Gosudarstvennom pensionnom obespechenii grajdan». Ot 3.09.1993 №938 – XII. 1993. //Sobraniye zakonodatelstva RUz. 1993g. st. 338 6. Zaynalov J. Distinguishing features of benefits from other elements of social security. // Norwegian Journal of development of the International Science №41/2020 ISSN 3453-9875 VOL.2 Pp.3-5. 7. Finansы./ Pod red. V.M.Rodionovoy. – M.: Finansы i statistika, 1995. -s.67.Tam je, s.68 8. Balabanov A.I., Balabanov I.T. Finansы. – SPb.: Izdatelstvo «Piter», 2000. –s.124.Tam je, s.122. 9. Sotsialnoye razvitiye i uroven jizni v Uzbekistan za 2015-2018 godы; 2019-2020 godы rasschitanы avtorom soglasno materialov Goskomstata Respubliki Uzbekistan s uchetom prognoza na 2019-2020 godы i soglasno dannыx prilojeniy 1,2,3 i 4. 10. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan O sovershenstvovanii poryadka opredeleniya razmerov oplatы truda, pensiy i inыx platejey. Ot 21 maya 2019 goda za № UP-5723. 11. Sotsialnoye razvitiye i uroven jizni v Uzbekistane // Statisticheskiy sbornik.- T.: Goskomizdat Respubliki Uzbekistan za 2019, s. 82, 87. 12. Usmanova M., Sattarova G. Pravo sotsialnogoobespecheni Respubliki Uzbekistan. Uchebnik. –T., TDYuU.2016.- S 268. 13. Khodjaev E., Rasulov Z. Efficiency of social security resources and their part in addressing individuals in need of social support. // International independent scientific journal. №14 2020 vol. 2 Pp.3-4. 14. Ahrorov Z.O., Zaynalov J.R. Theoretical aspects of improving the system of taxation //Journal of Critical Reviews. – 2020. – T. 7. – №. 7. – S. 83-90. 15. Matijascic M., McKinnon R. Dynamic Social Security: A necessary condition for inclusive societies and economic development //International Social Security Review. – 2014. – T. 67. – №. 3-4. – S. 3-15. 16. Diamond P. A. Proposals to restructure social security //Journal of Economic Perspectives. – 1996. – T. 10. – №. 3. – S. 67-88.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.