•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses ways to improve the quality of tax control, which is part of the subsystem units that ensure the effective functioning of tax administration in the country, the scheme of actions of the risk-based approach in tax control, the functioning of the risk assessment system for use in tax control (SORNK).

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF4947-sonli «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoniga ilova//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2017. – № 6 (766). – 33-b. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 iyundagi PF-5468-sonli “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. 3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 iyuldagi PF-5116-sonli “Soliq ma’muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning yig‘iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi Farmoni. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 26 sentyabr PF-3857-sonli “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni. 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 26 iyundagi PQ-3802-sonli “Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi Qarori. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 10 iyuldagi “Soliq ma’muriyatchiligini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida“gi PQ-4389-sonli Qarori va u asosida “2019-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasida soliq ma’muriyatchiligini takomillashtirish strategiyasi“. 7. Azizov U.O‘. Izchil soliq siyosati – iqtisodiy rivojlanish omili. «O‘zbekistonda harakatlar strategiyasini samarali amalga oshirishda soliq siyosatini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari» mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – T.: «Iqtisod-Moliya», 2019. 6-b. 8. Pessino, C., & Fenochietto, R. (2016). Determining countries' tax effort. https://www.sciencedirect.com/science /article/pii/S1061951816300015 9.Kuo, C. Y. Estimation of Tax Revenue and Tax Capacity./ C. Y. Kuo//JDI Executive Programs.- 2015. – №. 2015-08.- 34p. 10. P.M Mutalimova, V.K.Girayev Uregulirovaniye nalogovoy zadoljennosti: kompleksnoye resheniye // Rossiyskoye predprinimatelstvo. 2012. №22 (220). – s. 190-194; Kompleksnыy podxod k uregulirovaniyu nalogovoy zadoljennosti // Kazanskaya nauka. 2013. №3. - s. 44-46 11.Xaydarov N.X. Soliqlar yig‘iluvchanligini oshirishda zamonaviy soliq nazoratining tutgan o‘rni. «O‘zbekistonda Harakatlar strategiyasini samarali amalga oshirishda soliq siyosatini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari» mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – T.: «Iqtisod-Moliya», 2019. 48- b. 12. Mirzayev F.I. O‘zbekistonda soliq yig‘iluvchanligi darajasini oshirish yo‘llari. I.f.n. ilmiy darajasi uchun dissertatsiya. T.: Bank-moliya akademiyasi, 2012, 14-b. 13.Kobulov X. Soliqlarning yig‘iluvchanligi zarur darajasini ta’minlash – mamlakat soliq tizimi tarakkiyotida muhim omil. Soliq solish bazasini kengaytirish va hududlarning soliq salohiyatini oshirishda soliq ma’muriyatchiligini takomillashtirishning dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya tezislar to‘plami. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi Malaka oshirish markazi, T.: 2019, 56- b. 14.Kirina L.S. Mejdunarodnыy opыt osuщestvleniya monitoringa nalogovыx riskov nalogovыmi organami. Ekonomika. Nalogi. Pravo. M.: «Yurayt», 2012. s. 130-133. 15.https://www.scopus.com Elsevier's abstract and citation database. 16. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi ma’lumotlari asosida tayyorlandi. 17. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi ma’lumotlari asosida tayyorlandi. 18. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan. 19. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.