•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

Measures aimed at combating the coronavirus pandemic in the Republic of Uzbekistan will lead to a significant increase in costs associated with financial support to the economy and the population. And this, in turn, can lead to a significant increase in the money supply. The article developed scientific proposals aimed at ensuring the stability of the national currency in the fight against the coronavirus pandemic.

References

1. IMF. Publication//www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/sp040920. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 martdagi №PF-5969-sonli “Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta’sirini yumshatish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni//Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi: 06/20/589689/0341-son. 3. Blumberg xalqaro axborot agentligi. Rasmiy sayt: https://www.bloomberg.com/news/2020-04-15/australiya-may-surpass. 4. Fridmen M. Yesli bы dengi zagovorili... Per s angl. – M.: Delo, 1999. – S. 132 – 134. 5. Keyns Dj. M. Obщaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. Per. s angl. – M.: Gelios ARV, 1999. – S. 184. 6. Mendonca H., Tiberto B. P (2017). Effect of Credibility and Exchange Rate Pass-Through on Inflation: An Assessment for Developing Countries. International Review of Economics and Finance, 50, pp.196-244 7. Donayre, L. and Panovska, I.(2016). State-Dependent Exchange Rate Pass-Throught. Journal of International Money and Finance, 64(C), pp.170-195. 8. Bobakulov T.I. O‘zbekiston Respublikasida milliy valyuta kursining barqarorligini ta’minlash borasidagi muammolar va ularni hal qilish yo‘llari. I.f.d. ilm. dar. ol. uch. taqd. et. diss. avtoref. – Toshkent, 2008. – B. 30-31. 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 martdagi №PF-5969-sonli “Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta’sirini yumshatish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni//Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi: 06/20/589689/0341-son. 10. Pul agregatlari//www.cbu.uz (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki). 11. Markaziy bankning asosiy stavkasi va valyuta bozoridagi o‘zgarishlar to‘g‘risidagi//www.cbu.uz/16/04/2020. 12. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Raisining Markaziy bank asosiy stavkasi va valyuta bozoridagi o‘zgarishlar to‘g‘risidagi ma’ruzasi. 2020 yil 16 aprel. www.cbu.uz (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki). 13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2020 yil 29 aprel kuni pandemiya davrida aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta’minlash va narx-navo barqarorligini saqlash masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishi//https:kun.uz. 14. Tashqi iqtisodiy faoliyat. Narxlar//https://stat.uz/uploads/doklad/2019. 15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 noyabrdagi PF-5877-sonli “Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o‘tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi farmoni// Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 19.11.2019 y., 06/19/5877/4036-son. 16. Catao L., Terrones M. Fiscal Deficits and Inflation // Working Paper. 65. IMF. – R. 63 - 67. 17. O‘zbekiston Respublikasining qonuni. O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi: 03/19/582/4014-son. 12.11.2019 y.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.