•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article analyzes the existing approaches to determining the nature and evaluation of the effectiveness of insurance as a system and as a socio-economic mechanism. The problem is urgent, since unified governing mechanisms, such an assessment have not yet been developed. Determining the effectiveness of insurance is necessary not only for a separate insurance company, but also from the standpoint of the importance of the insurance industry for the economy of a country and a specific region.

References

1. Bolshunova T.V. Kriterii i pokazateli otsenki sotsialnoy effektivnosti straxovaniya // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: gumanitarnыe nauki. 2008. Vыp. 10. S. 195–197. 2. Sharapova S.A. Otsenka effektivnosti upravleniya sbыtovыmi kanalami straxovoy kompanii na rыnke promыshlennogo straxovaniya // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 2014. № 1. S. 84–94. 3. Sadkov V.G., Fedyakova N.I. Sistemnыe osnovы razvitiya straxovыx otnosheniy i obosnovaniye obщestvennoy effektivnosti sistemы straxovaniya // Finansы i kredit. 2007. № 24. S. 43–52. 4. Ryabchenko A.V. Otsenka effektivnosti straxovыx kompaniy. SFA-podxod // Vestnik Xabarovskoy gosudarstvennoy akademii ekonomiki i prava. 2012. № 1. S. 97–106. 5. Afanasev O.V. Razvitiye metodicheskix osnov otsenki effektivnosti straxovaniya proizvodstvenno-ekologicheskogo riska // Elektronnыy nauchnыy jurnal «Neftegazovoye delo», 2007. http://www.ogbus.ru. 6. Barikayev Ye.N., Kaziaxmedov G.M., Boyko M.V. Straxovaniye kak vid ekonomicheskoy deyatelnosti v usloviyax sovremennogo predprinimatelstva.Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. № 9 / 2015. – S. 243-247. 7. N.Apergisa, T.Poufinasb. The role of insurance growth in economic growth: Fresh evidence from a panel of OECD countries. North American Journal of Economics and Finance 53 (2020) 101217. 8. Yefimov O.N. Straxovoye delo. Ufa, 2014. 176 s. 9. Saxirova N.P. Straxovaniye. M.: TK Velbi, 2007. 744 s. 10. Skamay L.G. Straxovaniye: teoriya i praktika. M.: Yurayt, 2016. 383 s. 11. Gvozdenko A.A. Straxovaniye. M.: Prospekt, 2008. 464 s. 12. Sherbakov V.A., Kostyayeva Ye.V. Straxovaniye: uchebnoye posobiye. – M.:Knorus, 2007, - 312 s. 13. Sobirov H.R. Sug‘urta: 100 savol va javob. – T.: “Mehnat”, 1998. – 160 b. 14. Ba¬lakina A. P., Bablenkova I. I. Finansы: Uchebnik. – M.: Izdatel sko¬torgovaya korporatsiya «Dashkov i K°», 2013. - 384 s. 15. Bыkova N.N. Suщnost straxovaniya i mexanizm realizatsii imuщestvennogo straxovaniya na sovremennom etape // jurnal Vestnik NGIEI. 2016/ №2. S. 139-144.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.