•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article presents a system of indicators to measure the effectiveness and profitability of auto transport enterprises, analyze them, identifying units of factor impact, conclusions and recommendations for the preparation of important management decisions.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 28 iyuldagi “Davlat ulushi bo‘lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini joriy etish to‘g‘risida”gi 207-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom. 2. Abdukarimov I.T. Otchet o pribыlyax i ubыtkax – osnovnoy istochnik informatsii dlya monitoringa i analiza finansovыx rezultatov predpriyatiya // Aktualnыe voprosы ekonomiki i upravleniya. 2013. №1 (047). 3. Vahobov A., Malikov T. Moliya. Darslik. – Toshkent: Noshir, 2012. – B.232. 4. Demchuk O.V., Arefeva S.G. Pribыl i rentabelnost predpriyatiya: suщnost, pokazateli i puti povыsheniya. Problemы ekonomiki i menedjmenta. № 8 (48) – 2015 5. Kogdenko V.G. Metodika kompleksnogo analiza pokazateley rentabelnosti po dannыm konsolidirovannoy otchetnosti. Ekonomicheskiy analiz: Teoriya i praktika. Metodы analiza. 24(327). 2013. 6. Kalonov M. Daromadlar va xarajatlar hisobi hamda tahlili uslubiyoti (avtotransport korxonalari misolida). Toshkent. Akademnashr, 2019. – 352 b. 262-b. 7. Fridman A.M. Finansы organizatsii (predpriyatii). Uchebnik. 2-ye izd. – M.: Dashkov i K, 2013. – S.368 – 369. 8. Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya. M.: Eksmo, 2007. 864 s. 9. Charayeva M.V. Osnovnыe napravleniya povыsheniya rentabelnosti promыshlennыx predpriyatiy v rossii. Vestnik permskogo universiteta 2012 ekonomika Vыp. 4(15) 10. O‘lmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. – Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2014. – B.153 – 155. 11. Xelfert E. Texnika finansovogo analiza. 10-ye izd. SPb: Piter, 2003 12. Geoffrey Whittington Profitability. Accounting Theory and Metodology. Taylor and Francis e-Library. – London-New York, 2007. – P.45. 13. Róbert Berežný, Vladimír Konečný. The Impact of the Quality of Transport Services on Passenger Demand in the Suburban Bus Transport. // Procedia Engineering 192 (2017) 40 – 45 December 2017 14. Kurilova A.A., Kurilov K.Yu. Otsenka rentabelnosti predpriyatiy avtomobilnoy promыshlennosti. VESTNIK NGIEI. Izdatelstvo: Nijegorodskiy gosudarstvennыy injenerno-ekonomicheskiy institut (Knyaginino) ISSN: 2227-9407№ 1 (44) 2015 St.36-41

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.