•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article defines the membership function of each relative ratios, which are determined using indicators of the balance sheet of non-financial firms. In addition, a general conditional reference balance was determined through these relative balances, and reference values of relative coefficients from this general conditional reference balance were found. The reference values of the relative coefficients were confirmed by the coefficients recommended by foreign scientists. Analyzed by the example of large companies in Uzbekistan.

References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги, 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сон “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони. 2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги 2015 йил 28 июндаги №207-сон қарори. 3. Шоҳаъзамий Ш.Ш., Суннатов Ю.У. фирмалар бухгалтерия баланси асосида молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлил қилишнинг янгича ёндашуви.// Тошкент Молия институтининг “халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали №5, 2017 йил сентябр.-б.1-20. 3. Суннатов Ю.У. Номолиявий фирмалар бухгалтерия баланси бўйича ўн иккита трансформацияланиш коэффициентининг минимал ва максимал чегаравий миқдорларини аниқлаш услуби.// “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланишнинг долзарб масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари, З.М. Бобур номидаги Андижон давлат университети, 2019 йил 11 октябр. 4. Шоҳаъзамий Ш.Ш., Суннатов Ю.У. Номолиявий фирмалар бухгалтерия баланси кўрсаткичларининг таҳлил усули, меъёрлари ва оптимал миқдорларини аниқлаш.// В кн.: “Пути и механизмы дальнейшего развития и либерализации экономики в свете реализации Стратегии действий по пяти направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах”//По материалам IX Форума экономистов Узбекистана.// Ташкент, ИПМИ при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 2017 г. -с.280-284. . 5. Ухоботов В.И. Избранные главы теории нечетких множеств: учеб. пособие. -Челябинск: изд.-во Челябинского государственного университета, 2011. -245 с. 6. Бочаров В.В. Финансовый анализ. –СПб.: Питер, 2004. -240 с.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.