•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article identifies the problems associated with improving the management of interest rate risk in commercial banks and develops scientific proposals aimed at eliminating these problems.

References

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2017. – № 6 (766). – 32-b. 2.Axmadeyev M. G., Shakirov D. T. Ekonomicheskaya bezopasnost v bankovskom sektore//Aktualnыe problemы ekonomiki i prava. 2011. № 2. S. 39–45. 3.Yevstratov R.M. Mesto finansovыx riskov v sisteme predprinimatelskix riskov kommercheskix organizatsiy//Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravleniye. 2013. № 3 (14). S. 38–41. 4.Kurilov K. Yu., Kurilova A. A. Formirovaniye effektivnoy strukturы organizatsii kak sredstvo preodoleniya negativnogo vliyaniya siklichnosti ekonomicheskix protsessov//Audit i finansovыy analiz. 2013. № 4. S. 248–253 5.Makshanova T. V. Razvitiye normativno-pravovogo regulirovaniya rыnka derivativov v Rossii//Ekonomika i sotsium. 2013. № 1 (6). S. 452–458. 6. BaselCommitteeonBankingSupervision.www.bis.org. 7. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2015 yil 22 iyuldagi “Tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi nizomni atsdiqlash haqida”gi (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2015 yil 13 avgustda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2709) yo‘riqnomasi. www.cbu.uz. 9. Aktivlar va majburiyatlar tarkibi.www.uzpsb.uz. 8. Statistika. www.cbu.uz.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.