•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the article, the resource base of private banks, the capacity, dynamics and the structure of the resource base are analyzed and given corresponding conclusions

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 6 maydagi “Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish va ularning resurs bazasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2344-sonli Qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2015 y., 18-son, 217-modda. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 25 oktyabrdagi “Bank tizimini isloh qilish va banklarning investitsiyaviy faolligini oshirish borasidagi ustuvor vazifalariga bag‘ishlangan yig‘ilishi”dagi ma’ruzasi. www.prezident.uz 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni//lex.uz. 4. Katkalo V.S. Evolyutsiya teorii strategicheskogo upravleniya. -Vыsshaya shkola menedjmenta SPbGU.- 3-ye izd.-SPb.:-Izdatelstvo «Vыsshaya shkola menedjmenta»; Izdat.dom S.Peterb.-gos.un-ta.-2011.-S.548. 5. Rid E., Kottnr R., Pill E. va Smit R. «Kommercheskiye banki» perevod s angl. M. Kosmopolis 1991g. str.-16 6. Polfreman D., Ford F. Osnovы bankovskogo delo. Perevod s angl. Moskva infra 1996 g. str.-102. 7. Lavrushin O.I. Bankovskaye delo. 9-ye izd., M.: KRONUS, 2011g. s.201 8. Lavrushin O.I. Rol kredita i modernizatsiya deyatelnosti bankov v sfere kreditovaniya. -Monografiya / kollektiv avtorov. -M.: KNORUS, 2012-s.117-118. 9. Omonov A.A.“Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari” Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent – 2008 y. 8 b. 10. Azizov U.O‘., Qoraliyev T.M. va boshqalar Bank ishi Darslik. T.: “Iqtisod-Moliya” 2016 124 b. 11. Ortiqov U.D. “Bank resurslari va ularni boshqarish” Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent – 2008 y. 7 b. 12. Rahimov A.M. “Tijorat banklari depozit operatsiyalarining nazariy va amaliy jihatlari xususida” Xalqaro moliya va hisob ilmiy elektron jurnal. №2, aprel, 2019 y 13. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma’lumotlari. www.cbu.uz 14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 sentyabrdagi PQ-3270-sonli “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori – Toshkent, 2017. – № 37. – 27-b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.