•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses the prospects and directions of cash management services for legal entities that require improvement and development in a commercial bank.

References

1. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob elektronnыx platejax» ZRU№13 ot 16 dekabrya 2005goda 2. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O merax po dalneyshemu razvitiyu i povыsheniyu ustoychivosti bankovskoy sistemы respubliki» PP№ 3270ot 12 sentyabrya 2017 goda 3. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» UP№ 4947ot 7 fevralya 2017 goda 4. Balabanov I.T. Banki i bankovskoye delo. Uchebnoye posobiye. - M.:PITER, 2013. 263 s. 5. Bankovskiy menedjment: uchebnik / kol.avtorov; pod red. O. I. Lavrushina. 2-ye izd. pererab. i dop. — M.: KNORUS, 2009. — 560s. 6. Belousova V.Yu., Usoskin V.M. Platejnыe sistemы i organizatsiya raschetov v kommercheskom banke M.: Izdatelskiy dom NIU VShE, 2012,- 192 s. 7. Kosoy, A.M. Prinsipы beznalichnыx raschetov // Sb. nauchnыx trudov. - M., 2004g. S. 23 – 26 . 8. Lavrushin O.I., Mamonova I.D., Valenseva N.I. Bankovskoye delo: uchebnik-M.: KNORUS, 2009. — 768 s. 9. Murugova I. A., Babayeva G.Ya. «Platejnaya sistema i bankovskaya bezopasnost»: Uchebnoye posobiye. – T.: «Iktisod-moliya», 2019. 164 s. 10. Smirnova L.R. “Buxgalterikiy uchet v kommercheskix bankax” - Moskva. “Finansыistatistika” 2003 g. – 479 s. 11. Shved D. Ye. Upravleniye marketingovoyu deyatelnostyu finansovoy organizatsii: avtoreferat dis. nasoisk. uch. stepeni kand. ekon. nauk:08.00.05/ Shved Dmitrik Yevgenevich. — Moskva, 2011. — 23 s. 12. The payment system. Payments, securities and derivatives, and the role of the eurosystem. / Editor Tom Kokkola.- FrankfurtamMainGermany. : EuropeanCentralBank, 2010. 13. Ofitsialnыy sayt Sentralnogo banka Respubliki Uzbekistan [Elektronnыy resurs]. –http://www.cbu.uz/

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.