•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article analyzes the ongoing educational reforms in the country and their expected financial results.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. PF-4947-son, 2017 yil 7 fevral. – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2017 y., 6-son, 70-modda. 2. Axunova G.N. Ta’lim xizmatlari bozorida marketing faoliyati va uni takomillashtirish: I.f.d.ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis.avtoreferati -T.: 2004. 45b.; 3. A. Vaxabov, E. Imamov Vыssheye obrazovaniye vSentralnoy Azii. Zadachi modernizatsii. M. 2007. 214b.; 4. NabiyevD.X. Ta’lim sohasidagi investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari (O‘zbekiston o‘rta-maxsus, kasb-xunar tizimi misolida) I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoreferati.-T, 2005.-24b.; 5. SaidovM.X. Ekonomika, investitsii i marketing vыsshego obrazovaniya.-T. Moliya, 2002. 332b.; 6. Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi. -Toshkent: «O‘zbekistan» NMIU, 2016. -56 b. 7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018 8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018 9. Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.