•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article qualified and systematized the factors affecting the increase in the efficiency of the personnel of industrial production enterprises. Scientifically substantiated the importance of factors that increase the efficiency of personnel at the expense of resources that do not require large expenditures in the development of the enterprise economy in a competitive environment.

References

1. Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlis Senatiga Murojaatnoma. “Xalq so‘zi” gazetasi 2018 yil. 29 dekabr; 2. Santalaynen T., Voutelaynen E., Porenne P., Nissinen Y. Upravleniye po rezultatam. – M.: 1998. – S. 175. 3. Ekonomika i statistika firm // pod red. S.D. Ilenkovoy, - M.: Finansы i statistika, 2006. – S. 11. 4. Killen K. Voprosы upravleniya. – M.: 1981. – S. 99. 5. Odegov Yu.G., Abduraxmanov K.X., Kotova L.R. Otsenka effektivnosti rabotы s personalom: metodologicheskiy podxod: Uchebno-prakticheskoye posobiye. - M.: Izdatelstvo “Alfa-Press”, 2011. - 752 s. 6. Smirnitskiy Ye. K. Ekonomicheskiye pokazateli biznesa (spravochno-metodicheskoye posobiye). – M: Ekzamen, 2002. - 381 s. 7. Frenkel A.A. Proizvoditelnost truda, problemы modelirovaniya ros¬ta. - M.: Ekonomika, 1984. -175 s. 8. Marr R., Shmidt G. Upravleniye personalom v usloviyax sotsialnoy rы¬nochnoy ekonomiki. – M.: MGU, 1997. – S. 36. 9. Yefimova M. R. Statisticheskiye metodы v upravlenii proizvodstvom. -M.: Finansы i statistika, 1998. – S. 32. 10. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot / Darslik. – T.: «FAN», 2019. - 424 b.; 11. Ortiqov A. “Sanoat iqtisodiyoti“ (darslik). – T.: TDIU. 2004; 12. Rasm va jadvallar muallif tomonidan manbalardan foydalanilgan holda ishlab chiqilgan.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.