•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article analyzes the current state of financing of joint-stock companies using an IPO and the sale of shares through SPO on the example of “Qvartz” JSC and “Kokand mechanical plant” JSC.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasininng 10.05.2017 yildagi 268-sonli «Fond birjasida aksiyalarni ommaviy taklifini o‘tkazishni tashkil etish to‘g‘risida»gi qaroriga 1-ilova. 2. Butikov I.L.. AJni qimmatli qog‘ozlarni chiqarish hisobiga moliyalashtirish afzalliklari va kamchiliklari.. // Korxonani boshqarish, 2012.—№10.—B.6. 3. S.E.Elmirzayev. Aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyoti va tahlili. // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. – Toshkent, 2019. – №1. – B.6. 4. N.R.Dilesha, A.L.Pierre. Are IPOs underpriced or overpriced? Evidence from an emerging market. // Research in International Business and Finance, 50 (2019), p.187. www.elsevier.com/locate/ribaf. 5. Abgaryan A.A. Razvitiye rossiyskogo rыnka aksionernogo kapitala v sovremennыx usloviyax. Diss....k.e.n.—Moskva, 2015.—S.8. 6. Borlakova L.A. Vliyaniye IPO na konkurentosposobnost rossiyskix kompaniy. Avtoreferat … k.e.n. – Moskva, 2013.—S.27. 7. «Toshkent» RFB ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi. www.uzse.uz. 8. «Freedom finance» MChJ investitsiya kompaniyasi ma’lumotlari, https://ffin.uz/. 9. Z.Tojiyeva. Xususiylashtirish SPO usulida muvaffaqiyatli o‘tdi. //.«Birja» iqtisodiy gazetasi. – Toshkent, 2018.—№154 (2474). 10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasininng 2017 yil 10 maydagi «Fond birjasida aksiyalarni ommaviy taklifini o‘tkazishni tashkil etish to‘g‘risida»gi 268-sonli qaroriga 2-ilova.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.