•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article provides an in-depth review of global financial architecture and its changes and factors affecting the international financial system, as well as the analysis of capital movements and currency markets, and provides relevant recommendations and recommendations for reforming the global financial architecture.

References

1. Avdokushin Ye.F. Mejdunarodnыe ekonomicheskiye otnosheniya: Uchebnik. – M.: Yurist, 2001. – 366 s. 2. Alimardonov E., Sultonboyeva M., Abduvaliyev S. Global moliyaviy-iqtisodiy inqiroz sharoitida moliya bozori barqarorligini tta’minlash: nazariy-konseptual va amaliy jihatlar. – T.: Akademnashr, 2012. – 320 b. 3. Andronova N.E. Problemы reformirovaniya mirovoy finansovoy arxitekturы v usloviyax finansovoy globalizatsii // Ekonomicheskiye nauki.– 2012. – № 5. 4. Andronova N.E. Sovremennыe trendы transformatsii mirovoy finansovoy arxitekturы v usloviyax finansovoy globalizatsii // Obrazovaniye. Nauka. Nauchnыe kadrы. – 2014. – №01/14. – S. 169 -172. 5. Alfaro L. "Gains from Foreign Direct Investment: Macro and Micro Approaches."World Bank Economic Review (2016). P. 1–14. 6. Bayraktar N. Foreign Direct Investment and Investment Climate // Procedia Economics and Finance. 2013. Vol. 5. P. 83–92. 7. Belov V.A. Osnovnыe napravleniya reformirovaniya mirovoy finansovoy sistemы. Vestnik RUDN, seriya Yuridicheskiye nauki, 2013, № 4. – S. 211-214. 8. Bodiyenkova V.S., Desyatnichenko D.Yu., Kondyukova Ye.S. Vliyaniye transnatsionalnыx korporatsiy na mirovuyu ekonomiku // Ekonomicheskiye otnosheniya. – 2017. – Tom 7. – № 3. – S. 269-278. 9. Vaxabov A., Jumayev N., Xoshimov E. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi: sabablari, xususiyatlari va iqtisodiyotga ta’sirini yumshatish yo‘llari. – T.: Akademnashr, 2009. – 141 b. 10. ViliamVajda. Pavel Kisela. Martin Užik. The Impact of Fundamental Information on EUR Currency - Evidence from the Market. ProcediaEconomicsandFinance. Volume 32, 2015, P. 87-94. 11. Yefremenko I.N. Osnovnыe napravleniya transformatsii mirovoy finansovoy arxitekturы v usloviyax finansovoy globalizatsii // Finansы i kredit. 2007. №41 (281). 12. Yefremenko I.N. Osobennosti institutsionalnogo razvitiya mirovoy finansovoy arxitekturы // Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta (RINX). 2009. №3. s. 331-338. 13. Edwards S. Financial Openness, Currency Crises and output Losses in Strengthening Global Financial Markets, ed. by S. Edwards and M. Garcia. Chicago, 2006. 14. Jaworek M., Kuzel M. (2015). Transnational Corporations in the World Economy: Formation, Development and Present Position. CopernicanJournalofFinance&Accounting, 4(1),P. 55-70. 15. Ivanenko I.A., Vaniyeva A.R. Spetsifika razvitiya mirovoy finansovoy sistemы v usloviyax globalnoy nestabilnosti // PSE. 2016. №4 (60). 16. Krasavina L. N. Tendensii i perspektivы reformы mirovoy valyutnoy sistemы // Vek globalizatsii. – 2011. – №1(7). – S. 29-43. 17. Lomakin V.K. Mirovaya ekonomika: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayuщixsya po ekonomicheskim spetsialnostyam i napravleniyam / V.K. Lomakin. — 5-ye izd., pererab. i dop. - M.: YuNITI-DANA, 2019. - 687 s. 18. Mirovыe finansы v 2 t. Tom 1: uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistraturы / M.A. Eskindarov [i dr.]; pod obщey redaksiyey M.A. Eskindarova, Ye.A. Zvonovoy. – Moskva: Izdatelstvo Yurayt, 2019. - 373 s. 19. Mirovaya ekonomika i mejdunarodnыe ekonomicheskiye otnosheniya: Uchebnik / Bulatov A.S., Livensev N.N. - M.: Magistr, NITs INFRA-M, 2013. - 654 s. 20. Moiseyeva S.R. Mejdunarodnыe valyutno-kreditnыe otnosheniya: ucheb. posobiye / S.R. Moiseyeva. – 2-ye izd., pererab. i dop. – M.: Delo i Servis, 2007. – 816 s. 21. Moiseyev S.R. Politika podderjaniya finansovoy stabilnosti. Voprosы ekonomiki. 2008yu №11. s. 51-61. 22. Mendoza E.G., Quadrini V. Financial integration, financial development, and global imbalances. Journal of Political Economy, 2009. 117(3). P. 371-416. 23. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz. International Finance: Theory and Policy, Global Edition 11th Edition. Pearson. 2018. 468 p. 24. Pierre-Olivier Gourinchas, H´el`ene Rey, Maxime Sauzet. The International Monetary and Financial System. Annual Review of Economics, Volume 11, 2019. P. 859-893. 25. Soros Dj. Krizis mirovogo kapitalizma. Otkrыtoye obщestvo v opasnosti. Per. s angl. - M.: INFRA-M, 1999. - XXVI, 262 s. 26. Xasbulatov R.I. Mejdunarodnыe finansы: uchebnik dlya magistrov / R.I. Xasbulatov. – Moskva: Izdatelstvo Yurayt, 2014. – 567 s. 27. Xeld D. Globalnыe transformatsii: Politika, ekonomika, kultura / D. Xeld, D. Goldblatt, E. Makgryu, D. Perraton; per. s angl. V. V. Sapovai dr. Tekst. M.: Praksis, 2004. - 576 s. 28. Eskindarov M., Zvonova Ye. Mirovыe finansы. Uchebnik. – M.: KnoRus, 2019. – 424 s. 29. Mapping Global Capital Markets. McKinsey Global institute Annual Reports. 30. Transnational corporations investment and development. United Nations. New York and Geneva, 2018. Volume 25, Number 2. 31. Triennial Central Bank Survey: Foreign exchange exchange and derivatives market activity in 2019 / Bank for International Settlements. September, 2019. 32. UNCTAD, World Investment Report 2019. Special economic zones. New York and Geneva, 2019.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.