•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the nature and content, features of the concepts of "pension" and "benefit". An independent author's position on their differences is stated and scientific conclusions are formed.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. //Xalq so‘zi, 28.12.2018. 2. Roik V.D. Sotsialnoye straxovaniye v menyayuщemsya mire: kakim budet vыbor Rossii? – SPb.: Piter, 2014. – 352 s. 3. Orlov S.N., Shemetov A.P. Pensionnoye obespecheniye v Rossiyskoy Federatsii. Monografiya. – Kurgan: “Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta”, 2013. – 106 s. 4. Kasimova G., Sholdorov D. Pensiya ta’minoti mablag‘larini boshqarish. Monografiya. – T.: “TMI”, 2017. – 225 b. 5. Rustamov D. O‘zbekistonda pensiya tizimini moliyaviy barqarorligini ta’minlash masalalari. Monografiya. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2018. – 200 b. 6. Vaxabov A.V. va boshq. Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi. Darslik. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2018. – 400 b. 7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8 sentyabrdagi “Davlat pensiyalarini tayinlash va to‘lash tartibini yanada takomillashtirishga yo‘naltirilgan normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 252-sonli qarori. 8. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent, Davlat ilmiy nashriyoti. P harfi. 158-b. 9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 7 apreldagi “Fuqarolarning davlat pensiya ta’minoti to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga hamda O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash haqida”gi 107-sonli qarori. 10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 oktyabrdagi “Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to‘g‘risida”gi Farmoni. 11. “Davlat ijtimoiy sug‘urtasi bo‘yicha nafaqalar tayinlash va to‘lash tartibi to‘g‘risida”gi Nizom. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2002 yil 8 mayda 1136-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.