•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article discusses the development of the system of preschool education, changes in the regulatory legal acts adopted in the country, the importance of outsourcing in improving the efficiency of budget expenditures. Using the experience of foreign countries, recommendations are given on the application of outsourcing budget practice.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 24 yilligi tantanali marosimidagi ma’ruzasi. 2016 yil. 7 dekabr. http://www.gazeta.uz/uz/2016/12/08/speech-2/ 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. \\ Xalq so‘zi. 2018 yil. 28 dekabr. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 26 yilligi tantanali marosimidagi ma’ruzasi. Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do‘stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir. 2018 yil. 8 dekabr. http://uza.uz/oz/politics/bilimli-avlod-buyuk-kelazhakning-tadbirkor-khal-farovon-ayet-08-12-2018 4. Ӯzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Davlat maktabgacha ta’lim muassasalarida sog‘lom ovqatlantirish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida»gi 626-son Qarori. 2019 yil. 25 iyul. «Davlat maktabgacha ta’lim muassasalarida autsorsing usulida sog‘lom ovqatlantirishni tashkil etish tartibi to‘g‘risida»gi Nizom. 2-ilova. 5. Adam Smith. An Inquiri in to the Nature and Causes of the Weat the of Nations, New York, Random Hose. 1937. p326. 6. Amelin D.Ye. Autsorsing munitsipalnыx funksiy. M.: 2008. URL:. http: // www vscc. ac. ru. 7. Auguste, B.G. The Other Side of Outsourcing / B.G. Auguste, Y. Hao, M. Weigand // The MacKinsey Quarterly. 2002. - №1. - P. 3-15. 8. Aleksandrov O.A., Mokriy V.K. Metodicheskiye osnovы otsenki effektivnosti i rezultativnnosti byudjetnыx rasxodov v Respublike Kareliya. Saratov: 2004. URL:. http: // www rdcentre. ru. 9. Vaksova Ye.Ye., Karaseva A.S. Primeneniye mexanizmov autsorsinga na federalnom urovne. // Byudjet. M.: 2012. № 5. –S.20-25. 10. Shultz T. Human Capital, family planning and their etfects on population growth // American Economic Review. -1994. –May. P.45. 11. John Bailey, Jones YueLi. The effects of collecting income taxes on Social Security benefits. Journal of Public Economics. Volume 159. 2018. P. 128-145. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272718300045 12. Langfield-Smith, Kim. Managing the Outsourcing Relationship. Strategic Resource Management Series / Kim Langfield-Smith, David Smith, Carolyn Stinger // New South Wales University Press Ltd. May 2006. - P.60-69. 13. Gukova A.V., Tarakanov V.V. Metodika otsenki rezultativnosti rasxodovaniya byudjetnыx sredstv. //Finansы i kredit. M.: 2009. № 17. –S.10-17. 14. Gukova A.V., Shor D.M. Metodika otsenki rezultativnosti rasxodov byudjetov pri autsorsinge byudjetnыx uslug. //Finansovaya analitika problemы i resheniya. M.: 2011. № 5. –S.2-9. 15. Ignatyuk N.Gosudarstvo-chastnoye partnerstvo v Rossii. // Provo i ekonomika. M.: 2006. № 8. –S.27-33. 16. Karimov I. A. Bizdan ozod va obod vatan qolsin. Toshkent. Ӯzbekiston. 1996. –B.143. 17. Kazakovseva M.V. Metodologicheskiye podxodы primeneniya mexanizmov autsorsinga byudjetnыx uslug. //Finansы, denejnoye obraщeniye i kredit. Moskva.: 2013. № 3. –S.67-73. 18. Mening N., Parison N. Reforma gosudarstvennogo upravleniya: mejdunarodnыy opыt: per. s ang. M.: Ves mir. 2003. -431 s. 19. Raxmonov D.A. Ӯzbekistonda ijtimoiy sohani moliyalashtirishning nazariy metodologik asoslari. www.interfinance.uz.\\ «Xalqaro moliya va hisob» elektron jurnali. -Toshkent. 2017. -№5. oktyabr. 20. Rustamova D.D. Inson kapitaliga investitsiyalar va ularning xususiyatlari.\\ Moliya. 2014 yil. № 7 –B.33-35. 21. Rutgayzer V. Sotsialnaya sfera: problemы planirovaniya. M.: Ekonomika 1989. –S.239. 22. Silvestrova T. Poryadok sostavleniya smetы doxodov i rasxodov v byudjetnom uchrejdenii. // Silovыe ministerstva i vedomstva: buxgalterskiy uchet i nalogooblojeniye. M.: 2006. № 6. –S.54. 23. Tieman, R. Outsourcing providers. Trend towards «bundled» services // Financial Times. Special report: outsourcing. 2003. - lune №30. - P.4-21. 24. Xusanov D., M.Ergashev. Inson kapitalining rivojlanish evolyutsiyasi.\\ Moliya. 2017 yil. № 2 –B.90-94.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.