•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses the development of the national payment system, as well as the main directions of improving the payment system of the Republic of Uzbekistan, including the retail payment system.

References

1. “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. 1995. 2. “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidaˮgi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.01.2018 yildagi PF-5296 sonli Farmoni. 3. “Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidaˮgi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-martdagi PQ- 3620-sonli Qarori. 4. “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisob-kitoblar kliring tizimi to‘g‘risidaˮgi Nizom (ro‘yxat raqami 2570, 04.04.2014). 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 19-apreldagi “Bank plastik kartochkalaridan foydalangan holda hisob-kitob tizimini rivojlantirishni rag‘batlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidaˮgi PQ-1325-sonli Qarori. 6. “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki faoliyatida zamonaviy axborot- kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirishning 2016-2018 yillarga mo‘ljallangan Konsepsiyasi’’. 7. www.cbu.uz O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki sayti.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.