•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article identifies problems associated with improving the management of the loan portfolio of commercial banks and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

References

1. Strategiya deystviy po pyati prioritetnыm napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan na 2017-2021 godы//Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – Tashkent, 2017. – 6 (766) – statya №70. 2. Lavrushin O.I. Bankovskiy menedjment. Uchebnik. – M.: KnoRus, 2011. – S. 374. 560 s. 3. Morsman-ml. E. M. Kreditnыy departament banka : per. s angl. – M.: Alpina Biznes Buks, 2004. – S. 16. 4. Bankovskoye delo: strategicheskoye rukovodstvo. – M.: Konsaltbankir, 2001. – S. 146. 5. Tavasiyev A. M. Bankovskoye kreditovaniye. Uchebnik. – M.: INFRA-M, 2010. – S. 225. 6. Yermakov S. L., Yudenkov Yu. N. Osnovы organizatsii deyatelnosti kommercheskogo banka. Uchebnik. – M.: KnoRus, 2009. – S. 437. 7. Isakov J.Ya. Povыsheniye effektivnosti kredita v razvitii sferы uslug. Avtoref. diss. na soisk. uch. st. d.e.n. – Tashkent, 2016. – S. 24. 8. Statistika Konsolidirovannыy balans kommercheskix bankov. www.cbu.uz. 9. Statistika. Kreditы. www.cbu.uz. 10. 13. Polojeniya Sentralnogo banka №2696 ot 14 iyulya 2015 goda «O poryadke klassifikatsii kachestva aktivov i formirovaniya rezervov na pokrыtiye vozmojnыx poter po aktivam». www.lex.uz 11. Kreditnыe vlojeniya. www.uzpsb.uz 12. Kreditnыe vlojeniya. www.uzpsb.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.