•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article emphasizes the importance of investment loaning in the economy, analysis of its current condition, the average interest rate and period of investment loans, as well as problems in the mechanism of investment loaning in commercial banks of the Republic of Uzbekistan, in addition scientific proposals and practical recommendations for their solution and improvement.

References

1. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmonini. 2. Kamilova I.X. “Iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishda tijorat banklari investitsion kreditlarining rolini oshirish” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2017 yil. 3. Norov A.R. “Iqtisodiyot rivojida investitsiya va investitsion kreditlashning muhim omillari”. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 6, dekabr, 2017 yil. 4. Igonina L.L “Investitsionnыe kreditы kommercheskix bankov v finansirovanii realnogo sektora Rossiyskoy ekonomiki”. “Mejdunarodnыy jurnal prikladnыx i fundamentalnыx issledovaniy”, ilmiy jurnal №4 2015 5. G.O.Turdiyevaning “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar kredit qobilyati tahlilining nazariy va tashkiliy-uslubiy jixatlarini takomillashtirish” mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati.2018 yil 5 bet 6. G.O.Turdiyevaning “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar kredit qobilyati tahlilining nazariy va tashkiliy-uslubiy jixatlarini takomillashtirish” mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. 2018 yil 8 bet 7. D.Armeanu, C.Pascal, D.Poanta, C.A.Doia “The credit impact on the economic growth” /https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064711504&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mergers+and+acquisitions&st2=&sid=eb7fd70a4260e5b78c54edeab012abcb&sot=b&sdt=b&sl=39&s=TITLE-ABS-KEY%28mergers+and+acquisitions%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 8. htpp://www.doingbusiness.org sayti hisoboti 9. http://www.cbu.uz O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining sayti ma’lumotlari asosida. 10. www.cbu.uz O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining sayti ma’lumotlari asosida. 11. http://www.cbu.uz O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining sayti ma’lumotlari asosida.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.